Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Per Temes

Normativa i recomanacions - Lleure i Casals d'estiu a Catalunya

Educació en el lleure i esport

Pàgina de Joventut de la Generalitat informativa sobre Activitats d'educació en el lleure. Recursos per a entitats i empreses: web jove.cat

Documentació d'interès per a l'organització de casals:

 


Legislació actual d’obligat compliment a Catalunya:

 • Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure i en les quals participen més de 4 menors de 18 anys (pdf)

Per a les activitats esportives també:

 • Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats físicoesportives en el medi natural (pdf).
 • Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya (pdf)

Estan subjectes al compliment del Decret 267/2016 les activitats a partir de 4 infants/joves menors de 18 anys que es desenvolupin a Catalunya, organitzades o promogudes per persones físiques o jurídiques, públiques o privades.

Com a excepcions:

 • Activitats de caràcter familiar.
 • Activitats dutes a terme per centres educatius regulats per la Llei 12/2009, sempre i quan es facin dintre del període escolar i només hi assisteixen l'alumnat i professorat del centre, amb acompanyants o sense.
 • Activitats de ludoteques únicament si són de titularitat pública, sense pernoctació i que es desenvolupin en els seus locals i amb l'equip de professionals qeu fan l'activitat continuada i estable durant l'any.
 • Activitats de centres residencials d'acolliment i pels serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents, quan els participants siguin menors acollits o atesos en aquests centres i les activitats les dugui a terme el personal propi dels serveis.
 • Pràctiques esportives habituals, competicions, entrenaments, jornades de tecnificació i formació de tècnics de l'esport.
 • Les activitats desenvolupades pels membres de la Secció Juvenil del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya, que tenen regulació pròpia.

Definició de les activitats que han de seguir l'esmentat decret:

 • CASAL DE VACANCES: més de 4 dies consecutius d’activitat, de dilluns a divendres, sense cap tipus de continuïtat durant la resta de l’any (només períodes de vacances). Sense pernoctació.
 • CASAL ESPORTIU: casal de vacances en el qual l'objecte bàsic de l'acció educativa és la formació i la pràctica en una o diverses especialitats esportives. D'acord amb l'article 15, quan es duguin a terme en instal·lacions esportives, aquestes han d'estar donades d'alta al Cens d'Equipaments Esportius gestionat pel Consell Català de l'Esport (CEEC).
 • COLÒNIES: Activitats amb pernoctació en un edifici, casa o instal·lació fixa que consti inscrita en el Registre d’Instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.
 • ESTADA O CAMPUS ESPORTIU: colònia en la qual l'objecte bàsic de l'acció educativa és la formació i la pràctica en una o diverses especialitats esportives. Quan es duguin a terme en instal·lacions esportives, aquestes han d'estar donades d'alta al Cens d'Equipaments Esportius gestionat pel Consell Català de l'Esport (CEEC).
 • ACAMPADA INFANTIL I JUVENIL: l'activitat amb pernoctació realitzada a l'aire lliure sota cobert, en tendes de campanya o similars.
 • CAMP DE TREBALL: activitat en què els participants desenvolupen, voluntàriament, desinteressadament i durant un període determinat, un treball d'interès social o comunitari o col·laboren en projectes col·lectius i no lucratius amb voluntat d'incidir en la transformació social.
 • RUTA: l'activitat consistent en la realització d'una marxa itinerant en la qual, en general, cada jornada es fa nit a l'aire lliure en un lloc diferent i la du a terme una entitat inscrita al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut.
 • RUTA ESPORTIVA: marxa itinerant que inclou la realització d'una o més activitats de les que preveu el Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats físicoesportives en el medi natural, duta a terme per qualsevol entitat que no estigui inscrita al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut.

PASSOS A SEGUIR

Previs a l’inici de l’activitat:

 1.  Llegir bé cadascun dels articles del Decret 267/2016 per tal de tenir en compte tots aquells que us afecten directament, donat que això són uns breus apunts i consells pràctics. Especialment presteu atenció als articles que fan referència a la ràtio i titulacions (veure infografies lleure o infografia esports) i observeu que hi ha la possibilitat de tenir personal de suport logístic d'entre 16 i 18 anys amb condicionants (article 4.8).
 2. Definició d’objectius a assolir i programació d’activitats amb horaris (que pot ser-vos útil a l’hora de fer difusió de l’activitat). Cal que quedi constància escrita.
 3. Fitxa d'inscripció: pot estar tot inclòs en una sola, autorització, recollida de dades i fitxa mèdica. 
 4. Recollida de documentació: que estiguin tots els documents amb dades signats per el pare/la mare o tutor/a legal. En el cas que la inscripció i gestió de les fitxes es faci en línia, la signatura per ser vàlida s'ha de fer mitjançant un sistema de certificació electrònica oficial (DNI electrònic, certificat digital, e-clave...). No serveix l'escaneig de signatures.
 5. Fotocòpia targeta sanitària (en cas de sortida o colònies, estades o campus caldria que fos l’original). Per al compliment del Decret 267/2016 no és necessari aportar llibre de vacunes ni certificat metge.
 6. Notificació telemàtica de l’Activitat (guia pdf) 7 dies abans del seu inici. El navegador ha de ser IE10 o Mozilla Firefox. Tenint els NIF i noms de l’equip de dirigents i també important, aquelles entitats que ja heu organitzat activitats amb anterioritat, conèixer el número de la base de dades (sempre és la mateixa), en cas de dubte preguntar al Servei Comarcal de Joventut (joventut@altemorda.cat, 972 67 37 28 o web de contacte). Us serà útil pàgina 28 d'aquest document guia per al quadre de titulacions a l'hora de fer la notificació de l'activitat. Cal imprimir el full resum o de notificació. Podeu veure els passos de la notificació en aquesta infografia.
 7. Preparació dels llistats amb les persones que participen de l’activitat, tant infants com equip de dirigents. Cal tenir impreses en ordre alfabètic nom de totes les persones participants (dirigents i equip de suport també) i amb les adreces i telèfons.
 8. Contractació de les assegurances que estableix l'article 5 del Decret, que diferencia entre les de lleure i les esportives.
 9. Fer la modificació de la notificació si és necessari abans de l’inici de l’activitat (no un cop començada).

Durant l’activitat:

Hi ha la possibilitat de rebre una visita per part de tècnics de la Direcció General de Joventut o bé del Consell Comarcal de l'Alt Empordà (en el cas de les activitats de lleure) i pel Consell Català de l'Esport (en el cas de les activitats esportives), per comprovar i/o assessorar-vos en el compliment del Decret. Durant aquesta, a més a més de posar tota aquesta documentació que hem esmentat anteriorment a la disposició de la persona que faci la visita, també haureu de disposar de:

 • Còpia de la notificació d’alta de l’activitat i també de les posteriors modificacions.
 • Comprovants de la titulació dels membres de l’equip de dirigents.
 • Documentació acreditativa de la contractació de les cobertures de les assegurances (és recomana certificat de l'asseguradora).

Cal saber què durant el desenvolupament de l'activitat:

 •  No s'ha de modificar la notificació realitzada un cop iniciada l'activitat.
 • El que quedi recollit a la visita que realitzin els ens responsables ha de reflectir la realitat d’aquell moment i per tant cal tenir la informació actualitzada.
 • La persona responsable ha d’estar a l’activitat durant tota la seva realització. En cas de no poder ser així, ha de quedar constància per escrit de la situació excepcional i deixar algú altre al càrrec (amb la titulació corresponent), tot comunicant-ho a Joventut en el cas de les activitats d'educació en el lleure, i a Esports en el cas de les esportives.

Cal tenir en compte altres normatives que trobareu a l'apartat corresponent, i especialment volem fer esment de la nota informativa relativa al certificat negatiu del registre de delinqüents sexuals al que ha d'estar inscrita tota persona que contacti amb menors a nivell professional o bé de voluntariat.

A la  xarxa hi podeu trobar models de documentació sobre dispensació de medicaments, voluntariat i trasllat en cotxe particular, protecció de dades, etc.


Documentació i recomanacions Covid19:

MOLT IMPORTANT: A partir del 8 d'abril del 2021 la normativa i reglamentació dels casals d'estiu és la mateixa que estava vigent a l'estiu del 2020. A mida que hi hagi canvis els anirem incloent aquí:

Documentació sobre educació en el lleure i extraescolars durant el curs 2020/21 i estius 2020 i 2021:

 

Documentació bàsica d'orientació i normativa sobre activitats organitzades amb menors durant l'estiu del 2020 amb la covid19 (també vàlid fins a nou avís per a l'estiu del 2021):

 • Document de Gestió de casos de Covid19 (activitats educatives i lúdico-esportives) (pdf nov 2021)
 • Criteris generals per a l'organització de les activitats amb menors estiu 2020 (pdf 11.05.2020)
 • Protocol específic per a Acampades (pdf 25.05.2020)
 • Protocol específic per a Casals d'estiu (pdf 25.05.2020)
 • Protocol específic per a Colònies (pdf 25.05.2020)
 • Microsite informatiu de la Secretaria de Joventut (web)
 • Guia de gestió emocional per la covid19 per a professionals (pdf) i joves (pdf)
 • Criteris bàsics per a l'organització d'activitats esportives d'estiu amb la covid19 (pdf)
 • Formació de responsables de prevenció i higiene (web). Documentació lliurada a la formació (pdf) d'higiene i prevenció i documentació salut i lleure (pdf).
 • Subvenció (mesures urgents per la covid19)
 • Notificació de l'activitat de lleure (mirar punt 6 de passos a seguir: Notificació telemàtica), guia per complimentar Declaració responsable de l'organització de les activitats de lleure educatiu (powerpoint odp)
 • Documentació marc tractada a la reunió virtual de la Secretaria de Joventut i d'Esports amb les entitats i empreses celebrada l'11 de juny del 2020 (web)

 


Guies i documents orientatius (covid19: estiu 2020 i estiu 2021):

 • Vessant pedagògica a les activitats de lleure  educatiu (estiu 2020, pdf 21.05.2020)
 • Com interpretar i afavorir els 2 metres de distància amb activitat física (pdf 21.05.2020)
 • Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana (pdf 21.05.2020)
 • Neteja i desinfecció de locals amb concurrència humana (pdf)
 • Recomanacions amb dormitoris, lavabos, dutxes i menjadors (pdf 21.05.2020)
 • Ideari d'activitats en l'educació en el lleure (estiu 2020, pdf 21.05.2020)
 • Criteris bàsics per a l'organització d'activitats esportives d'estiu amb la covid19 (pdf)
 • Documentació pràctica pels organitzadors de  casals:
  • Model de Declaració responsable per a les famílies (doc)
  • Llistat de verificació de símptomes (pdf) i graella de registre (doc)
  • Graella de planificació de neteja i desinfecció (pdf)
  • Algoritme de detecció de possibles casos de covid19 (pdf)
 • Criteris per al transport d'infants (pdf)
 • Guia sobre significat real de tenir calendari vacunal al dia (pdf), les vacines.
 • Informació sobre la pràctica de l'esport en general i afectació de la covid19 (web)

 

 

 


Documentació específica per a les entitats de Vilafant


Altres recomanacions

 • També recomanem que llegiu els apartats de la web de la Generalitat "Anem Preparats" i que reviseu les infografies que resumeixen els principals aspectes a tenir en compte del Decret.
 • Aquesta web https://estiuenriquit.educacio360.cat/ té el repte d'aconseguir que els infants, adolescents i joves accedeixin a activitats d'estiu que els permetin un creixement humà i un aprenentatge continuat sense topar amb obstacles econòmcis, socials o cultural. Educació 360.

 

 Agrairíem que si trobeu errades o mancances en aquesta pàgina ens les feu saber a serveispersones@vilafant.cat per tal de poder esmenar-ho.

Document Actions