Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Per Temes

Condicions per a la reobertura d'establiments comercials minoristes a partir del 4 de maig

El BOE va publicar el dia 3 de maig les condicions amb què a partir del dilluns, 4 de maig, podran reobrir determinats establiments comercials minoristes. També les condicions per prestar determinats serveis, com les perruqueries, o els serveis de recollida per encàrreg de bars i restaurants.

diumenge 03 maig 2020

L'ordre ministerial preveu la flexibilització de les restriccions em atèria de comerç minorista, hostaleria i restauració, esport professional i federat i arxius, a partir d'aquest dilluns, dins del que s'ha denominat com a Fase 0 del Pla per a la Transició cap a la Nova Normalitat.

En aquest sentit, podran obrir aquells establiments i locals comercials minoristes i la prestació de serveis assimilats, sempre que (aquestes condicions no s'apliquen als locals que ja podien obrir fins ara):

 • Tinguin menys de 400 metres quadrats i no estiguin en centres o parcs comercials.
 • Caldrà establir un sistema de cita prèvia que garanteixi la permanença a l'interior de l'establiment d'un únic client per cada treballador al mateix temps.
 • No es podran habilitar espais d'espera a l'interior del local
 • Es garantirà l'atenció individualitzada al client amb la deguda separació física o, quan no sigui possible, amb la instal·lació de mostradors o mampares.
 • S'establirà un horari d'atenció preferent per a majors de 65 anys, que coincideixi amb l'horari en què poden sortir a passejar o fer esport.
 • Es poden establir sistemes de recollida al local, garantint la recollida esglaonada i evitant aglomeracions.
 • Només està permès el desplaçament als locals dins del terme municipal, a no ser que aquell producte no estigui disponible al mateix.

Mesures higièniques obligatòries per als establiments que obrin:

 • Caldrà fer un mínim de dues vegades al dia una neteja i desinfecció de les instal·lacions, amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents, com poms de les portes, mostradors, mobles, passamans, màquines dispensadoes, terres, telèfons, perxes, carros i cistelles, aixetes i altres elements similars.
 • Una d'aquestes neteges es farà obligatòriament al final de la jornada i s'utilitzarà desinfectants com dilucions de llexiu (1:50) acabada de preparar o qualsevol altre desinfectant amb activitat virucida al mercat que hagi estat autoritzat.
 • Després de cada neteja, els materials utilitzats i els equips de protecció individual es llençaran de forma segura i caldrà fer un rentat de mans.
 • S'haurà de fer una neteja i desinfecció dels llocs de treball a cada canvi de torn, amb especial atenció a mostradors, mampares, teclats, terminals de pagament, pantalles tàctils, eines de treball i altres elements susceptibles de manipulació, especialment les que utilitzen més d'un treballador.
 • Cal netejar i desinfectar diàriament els uniformes i la roba de treball, de forma mecànica i amb cicles de rentat entre 60 i 90 graus. Això és vàlid també per a tota la roba que estigui en contacte amb els clients, encara que no siguin uniformes.
 • Es garantirà una correcta ventilació de tots els establiments.
 • No es podran utilitzar els banys dels establiments per part dels clients, excepte que sigui estricatament necessari. Si fos així, es procedirà d'immediat a la neteja dels sanitaris, aixetes i poms de les portes.
 • Tots els locals han de disposar de papereres, a ser possible amb tapa i pedal, en què poder dipositar qualsevol material de rebuig. S'han de netejar com a mínim un cop al dia.

Mesures de prevenció de riscos per al personal

 • No podran incorporar-se als seus llocs de treball els treballadors que estiguin en situació d'aïllament per diagnòstic de Covid-19 o que presentin símptomes, o que estiguin en situació de quarantena per haver tingut contacte amb aguna persona amb símptomes o diagnòstic de Covid-19.
 • Els responsables dels locals han de complir les obligacions de prevènció de riscos laborals i s'han d'assegurar que tots els treballadors disposen d'equips de protecció individual adequats al nivell de risc i que tinguin permanentment a la seva disposició, al lloc de treall, de gels hidroalcohòlics amb activitat virucida autoritzats o, si això no fos possible, com a minim aigua i sabó.
 • L'ús de mascaretes és obligatori quan no pugui garantir-se la distància de seguretat interpersonal d'aproximadament dos metres entre el treballador i el client o entre els propis treballadors.
 • La distància entre treballador i client serà d'un mínim d'un metre quan es disposi d'elements de protecció o barreres i de dos, si no és així. En els casos en què això no és possible, com pot ser el cas de les perruqueries, centres d'estètica o fisioteràpia, s'haurà d'utilitzar l'equip de protecció individual oportú que asseguri protecció tant per al treballador com per al client i sempre hi haurà d'haver un mínim de dos metres entre un client i un altre.

Mesures aplicables als clients:

 • El temps de permanència als establiemnts serà l'estrictament necessari per fer la compra o rebre el servei.
 • En aquells locals en què es pgui atendre a més d'un client al mateix temps, s'haura de senyalitzar de forma clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres amb marques al terra o amb l'ús de qualsevol altre senyal.
 • Els clients han de tenir a la seva disposició dispensadors de gels hidroalcohòlics.
 • No estan permesos els productes de prova
 • En el sector tèxtil, els emprovadors els pot utilitzar una única persona i després del seu ús s'han de netejar i desinfectar cada vegada. Aquells peça de roba que s'hagi emprovat i que no compri, haurà de ser higienitzada abans que es pugui servir a un altre client.

Hostaleria i restauració:

En el cas de l'hostaleria i la restauració, en aquesta Fase 0:

 • Es podran realitzar-se serveis d'entrega a domicili i de recollida d'encàrrecs per part dels clients als establiments, quedant totalment prohibit el consum a l'interior dels establiments.
 • En el cas de recollida a l'establiment, el client haurà de fer l'encàrrec per telèfon o en línia i l'establiment fixarà un horari de recollida del mateix, evitant aglomeracions al voltant del local.
 • L'establiment ha de disposar d'un espai habilitat i senyalitzat per a la recollida dels encàrrecs on es farà l'intercanvi i el pagament, amb la deguda separació física (poant mampares o mostradors si això no és possible)
 • Els locals només poden estar oberts durant l'horari de recollida d'encàrrecs.
 • Com en el cas del comerç, el titular de l'activitat ha de garantir les condicions de protecció dels treballadors i aquests no es poden incorporar si han donat positiu per Covid-19 o estan en aïllament o quarantena. També s'han de complir les mesures establertes per al comerç de cara al client.

Obres

 • El ministeri també permet que es reprenguin obres de reparació en immobles en què es pugui sectoritzar o delimitar els estapis i recorreguts de circulació de manera que no es produeixi cap interferència amb les persones no relacionades amb l'obra.

Trobareu aquestes especificacions als següents BOEs

Document Actions