Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Per Temes

Noves mesures per contenir l'expansió de la Covid-19 al municipi de Vilafant

RESOLUCIÓ SLT/1962/2020, de 31 de juliol, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salutpública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Figueres i Vilafant. Es proroguen les restriccions fins el 17 d'agost

dissabte 01 agost 2020

1 Mesures especials en matèria de salut públic

Mitjançant aquesta Resolució s'estableixen mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del'expansió de la pandèmia causada per la COVID-19 als municipis de Figueres i Vilafant, les quals deixen senseefecte, en tot allò que s'hi oposin, les establertes en la Resolució SLT/1748/20

2 Desplaçaments personals

Es recomana que la població romangui en el seu domicili i que es limiti la circulació per les vies d'ús públic,respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents. Es recomana que la sortida del domicili es realitzi solament en els casos següents:

a) Per a l'assistència al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial, quan no es pugui dur a terme en la modalitat de teletreball.

b) Per assistir als centres, serveis i establiments sanitaris.

c) Per assistir i tenir cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables.

d) Per desplaçar-se a entitats financeres i d'assegurances i d'altres serveis.

e) Per accedir als establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes i matèries primeres.

f) Per accedir a altres establiments comercials minoristes, amb cita o avís previs, els quals han de complir les mesures de protecció i de seguretat establertes per les autoritats competents.

g) Per fer trobades i activitats culturals, del lleure i esportives amb persones del grup de convivència habitual aquè es fa referència en el paràgraf següent.

h) Per realitzar actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.

i) Per renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.

j) Per dur a terme mudances domèstiques o professionals.

k) Per atendre els horts familiars d'autoconsum.

l) Per exàmens o proves oficials inajornables.

m) Per causa de força major o situació de necessitat.

Els contactes s'han de limitar, tant com sigui possible, a les persones que integren el grup de convivència habitual, al qual es poden incorporar familiars propers, cuidadors i persones a qui es dona suport per evitar-ne l'aïllament. El grup ha de ser el més estable possible.

3 Mesures de prevenció i higiene en centres de treball

Sens perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de normativa laboral aplicable, les persones titulars de centres de treball, públics i privats, són responsables d'adoptar, entre d'altres, les mesures següents:

a) Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i intensitat d'ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis d'acord amb els protocols que s'estableixin en cada cas.

b) Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.

c) Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball de forma que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. Quan això no sigui possible, hauran de proporcionar-se als treballadors els equips de protecció adequats al nivell de risc.

d) L'ús de la mascareta és obligatori en l'entorn laboral d'acord amb la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de mascareta per a la contenció del brot epidèmic de lapandèmia del COVID-19.

e) Adoptar mesures per a evitar la coincidència massiva de persones, tant de les treballadores com de les clientes o usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.

f) Potenciar l'ús del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible.

4 Empreses de serveis i comerç minorista

L'activitat comercial s'ha de dur a terme evitant qualsevol aglomeració. Tant en espais tancats, com en espaisa l'aire lliure, la distància física interpersonal de seguretat s'estableix en 1,5 m. L'aforament màxim permès és l'equivalent a 2,5 m2 per persona. Cal aplicar de manera rigorosa les mesures del Pla Sectorial de comerç aprovat pel PROCICAT. El Pla Sectorialestableix les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat per fer front a la COVID-19.

5 Reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social)

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de deu persones tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic.

Els actes religiosos com casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres limitaran l'assistència al 33% del seu aforament.

No es consideren incloses en aquesta prohibició les activitats laborals ni els mitjans de transport públic.

En les reunions que concentrin fins a deu persones en espais públics no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes.

No hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d'estar aïllades o enquarantena per qualsevol motiu

6 Ús del transport públic

Les persones titulars dels centres de treball han de facilitar a les persones treballadores la flexibilitat horària necessària per evitar que aquestes hagin de fer servir el transport públic en hora punta.

7 Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives

Es podran dur a terme les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions tant enrecintes estables, com ara teatres, cinemes, carpes de circ o similars, o a l'aire lliure, en espais públics especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, sempre que es garanteixi que no se supera el 50% de la seva capacitat i que es compleixen les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'Actuació del PROCICAT.

Les biblioteques, arxius, museus i monuments romandran oberts amb subjecció al corresponent pla sectorial derepresa aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

La realització d'activitats lúdiques, recreatives i l'obertura al públic d'equipaments esportius, com ara piscines descobertes, parcs d'atraccions i parcs infantils, activitats esportives, com ara gimnasos i instal·lacions esportives, es podrà dur a terme sempre que es garanteixi no superar el 50% del seu aforament i compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

8 Activitats d'hoteleria i restauració

En les activitats d'hostaleria i restauració es limita l'aforament a l'interior dels establiments al 50% del'autoritzat i el consum s'ha de realitzar sempre en taula. A les terrasses l'aforament serà el resultant d'aplicaruna distància de 2 metres entre taules o grups de taules.En els establiments hotelers, l'aforament dels espais comuns es limita al 50% de l'aforament autoritzat. Sempre que sigui possible, s'han d'utilitzar preferiblement servei a domicili i comandes per emportar.

9 Activitats de casals i colònies d'estiu

Es mantenen les activitats de casals i colònies d'estiu, les quals han de complir els ”Criteris generals per a laorganització de les activitats de lleure educatiu estiu 2020, i els protocols específics” del pla sectorial aprovatpel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, especialment el que fa referència als grups estables de convivència i a les altres mesures de prevenció i protecció de la salut.

10 Inspecció i règim sancionador

Correspon als Ajuntaments inclosos en l'àmbit territorial i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes enaquesta Resolució. L'incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució, tret de les recomanacions esmentades en el primer i segon paràgraf de l'apartat 2, serà objecte de règim sancionador d'acord amb la legislació sectorial aplicable.

11 Informes periòdics i durada

S'emetran informes periòdics dels efectes de les mesures. El termini de durada de les mesures s'estableix en 15 dies.

12 Efectes

Aquesta Resolució produeix efectes des de les 00:00 hores del dia 3 d'agost.


RESOLUCIÓ SLT/1962/2020 (pdf)

Document Actions