Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Per Temes

S'obren les subvencions per a lloguer de joves - Bo de Lloguer Jove

Sol·licituds des del 28 de setembre fins al 7 d'octubre del 2022, i fins a 35 anys.

dimarts 27 setembre 2022

Més informació: web de la Generalitat - Habitatge

Resum de la subvenció:

 • QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ: 240 a 2.400€ (segons el cost i el nivell d'ingressos)
 • TERMINI: 28 setembre (9h) a 7 d'octubre (15h)
 • DESTINATARIS/ÀRIES: joves de 18 a 36 anys amb contracte de lloguer, habitació o cessió d'ús

 

 • REQUISITS:
  • Ingressos inferiors a 2'831267 cops l'indicador de renda de suficiència (IRSC) amb modulació de coeficients segons el nombre de persones de la unitat familiar.
  • Ser titular del contracte d'arrendament d'habitatge, habitació o en qualitat de cessionari del contracte de cessió d'habitatge o habitació
  • Residència habitual i permanent i estar-hi empadronat

 

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR (alguns documents i informació l'Administració ja en pot fer consulta*):
 • Document nacional d’identitat vigent (DNI) (*) - Ciutadans de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadans de la UE vigent - Estrangers no comunitaris: NIE i targeta d’identitat d’estranger (TIE) (*)
 • Certificat de convivència (*)
 • Justificant ingressos de la persona sol·licitant i cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral (Declaració de l'impost de la renda de les persones físiques o Certificat d’imputacions de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària de 2020). (*)
 • Llibre de família, si s’escau.
 • El contracte de lloguer o el contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació a nom de la persona sol·licitant.
 • Tots els rebuts de lloguer (mínim 3 rebuts) o del preu de la cessió corresponents a l’any 2022, pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Full de transferència bancària normalitzat, o document equivalent, a nom de la persona sol·licitant, delcompte on s'ha d'ingressar la subenció (el podeu trobar al tràmit)

 

 • ALTRES:
  • És compatible amb Bo Lloguer Jove, per a les persones perceptores de prestacions no contributives de la Seguretat Social i per a les persones beneficiàries de l’ingrés mínim vital.
  • És incompatible amb el cobrament d’altres ajuts que provinguin de qualsevol Administració pública o d’entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. La suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 4.500 euros.

 

Document Actions