Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Per Temes

Tràmits i Documents en Línia / Documents en Exposició Pública

 

Tràmits en línia capçalera

Bústia de factura electrònica

Tràmits en línia de Vilafant

 • Accediu a l'e-tram, el Mòdul de tramitació Municipal (cal disposar de signatura electrònica).

Instància genèrica de l'Ajuntament

Altra documentació en línia

Altres instàncies; aquests documents s'han de lliurar signats a l'Ajuntament, si es vol emprar la signatura electrònica es recomana fer els tràmits mitjançant l'e-tram.

Plataforma de tràmits

en línia de l'Ajuntament de Vilafant: l'E-Tram de Vilafant

 

Documents en línia:

 • Instància genèrica de l'Ajuntament (web, amb signatura electrònica)
 • Declaració responsable compliment per a empreses i autònoms (pdf)

Documentació en línia del padró:

 • Formulari d'empadronament de menors (pdf)
 • Formulari d'autorització d'empadronament a tercers (pdf)

Webs per fer tràmits/documentació en línia:

 • Instàncies i sol·licituds d'urbanisme (activitats, obres...) (web)

 • Formularis d'inscripcions en cursos puntuals i periòdics (web)

 • Documentació i inscripcions a l'Escola de Música (web)

 • Documentació per a les entitats vilafantenques (web)

 • Pàgina informativa del contribuent i els pressupostos (web)

 • Pàgina informativa per a proveïdors (web)

 • Full de consentiment de consulta de dades (pdf)

Normativa en exposició pública oberta

ATENCIÓ! Aquesta pàgina només recull documentació provisional i en tràmit d'aprovació.

Si cerqueu la documentació actual cal que us adreceu a la web d'ordenances, reglaments i normativa o bé web d'ordenances fiscals.


 • Aprovació ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
  • Publicació aprovació provisional d'ordenança (BOP 29.03.2022)
  • Text de l'ordenança i certificat (PDF)
 • Imposició i ordenació de la taxa per la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals i de l'Ordenança fiscal que la regula.

  • Edicte d'aprovació provisional (BOP 04.02.2022). Termini d'exposició pública: 21.03.2022
  • Certificat de l'acord d'aprovació inicial (PDF)

 


Normativa d'exposició pública ja tancada

 • Modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) 2021:

  • Edicte d'aprovació inicial (DOGC 27.09.2021). Termini d'exposició pública fins al 18 de novembre de 2021.
  • Certificat acord plenari amb la proposta de modificació del ROM (PDF).
 • Projecte executiu d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció (parcel·les interiors i zones verdes):

  • Edicte (BOP 28.01.2019). Termini d'exposició pública fins a l'11 de març del 2019
  • Projecte (PDF), cartografia delimitació estat actual (PDF), cartografia delimitació (PDF)

 • Projecte de reforma de l'edifici de la Rectoria de Vilafant:Modificació de diverses ordenances fiscals per a l’exercici econòmic de 2016:

 • Edicte d'aprovació provisional de la modificació de diverses ordenances fiscals per a l'exercici econòmic de 2016 (BOP 2 novembre 2015). Termini d'exposició pública fins al 7 de desembre del 2015
 • Acord de modificació (del 25 oct del 2015)

 • Modificació de l'article 48è del Reglament municipal del servei d'abastament d'aigua potable:

  • Aprovació inicial, termini d'informació pública fins al 7 de desembre del 2015: ANUNCI sobre aprovació inicial de la modificació de l'article 48è del Reglament municipal del servei d'abastament d'aigua potable (DOGC 28 oct 2015).
  • Anunci sobre l'aprovació inicial de la modificació de l'article 48è del Reglament municipal del servei d'abastament d'aigua potable (BOP 2 de novembre 2015).
  • Edicte sobre l'aprovació definitiva de la modificació de l'article 48è del Reglament d'abastament d'aigua potable (BOP 17 desembre 2015).
  • Reglament modificat

 

 

 

Contribuents i Proveïdors portada

Accés a la Plataforma electrònica de contractació pública

En acompliment del que estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic (LCSP), i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, l'Ajuntament de Vilafant ha creat aquest web per tal de facilitar l'accés a la documentació relativa a expedients de contractació de l'Ajuntament conforme al precepte legal esmentat.

Relació de licitacions antigues (abans de la creació de la Plataforma electrònica de contractació pública)

Aquesta secció del portal "Taulell d'anuncis" constitueix el perfil del contractant de l'Ajuntament de Vilafant, de conformitat amb els articles 42 i 135.3 de la Llei 30/2007, del 30 d'octubre, de "Contractes del sector públic".

Anunci de les licitacions i mesa de contractació (ordre per data ascendent)

Secció del perfil del contractant de l'Ajuntament de Vilafant de conformitat amb l'article 42 de la Llei 30/2007

 • Plec clàusules Projecte reforma de la urbanització carrer Mare de Déu del Mont
 • Edicte BOP (10 de març del 2009) anunci licitació Proj. Mare de Déu del Mont (cliqueu-hi)
 • Aprovació Concurs per a l’adjudicació del contracte de concessió d’obra pública per a la construcció i per a la gestió i explotació del servei de la piscina coberta i el centre cívic, del complex esportiu de “poliesports” de Vilafant (fins el 07.09.09).  Publicació edicte BOP (05/08/09). Publicació edicte DOGC (10.08.09). Pels projectes d'obres i instal·lacions sol·licitar un CD al telf. 972.54.60.20
 • Aprovació (29.07.2009) del plec de clàusules particular del projecte "de consolidació de les restes arqueològiques de l'antiga Església de Sant Miquel de Palol Sabaldòria" (Procés de negociat sense publicitat)
 • Edicte d’aprovació del plec de clàusules que han de regir la contractació d’un subministrament d’un
  vehicle elèctric
  per a la brigada de jardineria. Publicació BOP (04.11.2009)
 • Aprovació plec de clàusules i licitació d'1 contracte de subministrament d'una màquina escombradora autopropulsada per la brigada de jardineria. Publicació BOP (11.11.2009)
 • Aprovació plec de clàusules de l'obra Projecte de rehabilitació Integral de la Masia de Palol Sabaldòria.
 • Designació, per decret d'Alcaldia l'11 de gener del 2011, de la Mesa de contractació de les obres del "Projecte de Rehabilitació Integral de la Masia de Palol Sabaldòria" integrada de la forma següent: Presidenta (Alcaldessa o regidoria delegada), Vocals (un regidor representant de cada grup municipal: Pepi Comalada -CiU-, Josep Serra -ViU-, Assun Martínez -PP- i Rosa Torrent -No adscrita-, i com a secretari el Tresorer. Es convoca als integrants pel 21 de gener a les 12:30h.
 • Plec l’adjudicació, a la Junta de govern local del 12 gener 2011, en règim de concurrència pública, l’atorgament de tres llicències de serveis de taxi al municipi de Vilafant. (Descarregar el plec, cliqueu-hi) (Edicte modificació i pròrroga publicat BOP 2899 - 8/03/2011)
 • Plec de clàusules del Ple de l'Ajuntament, del 2 de febrer del 2011, de la contractació de l'obra "Projecte de reforma i adequació d'una edificació destinada a Pavelló esportiu (2a fase)", finalització i presentació propostes, 17 de març del 2011.
 • Plec de clàusules de la Junta de Govern local, del 23 de març del 2011, administratives particulars que han de regir el concurs per a l'adjudicació del contracte de gestió del Casal d'Estiu de l'any 2011(Podeu descarregar-vos-ho aquí).

 

Adjudicació provisional (només vàlid fins l'agost del 2010)

Aquests acords romandran en aquesta secció del Perfil del Contractista durant 15 dies hàbils de conformitat amb l'article 135.3 de la Llei 30/2007.

 • Acord de la Junta de Govern del 25 de novembre del 2009 d'adjudicació provisional del contracte de subministrament per l'adquisició d'un vehicle elèctric a l'empresa "Zona Franca Alari Sepauto, SA", pel preu de 21.286'00€
 • Acord de la Junta de Govern del 10 de febrer del 2010 d'adjudicació provisional a la societat "Obres Les Mèlies, SL"el contracte d'obra per a l'execució del Projecte de Reforma de la coberta dels vestidors de la Piscina municipal per un import de 10.008'50€.
 • Acord de la Junta de Govern del 24 de febrer del 2010 d'adjudicació provisional a l'empresa "Panella Manutencions, SL" el contracte de subministrament de serveis per la redacció del Mapa d'instal·lacions per a la compra d'una màquina escombradora pel preu de 139.176'80€.
 • Acord de la Junta de Govern del 10 de maig del 2010 d'adjudicació provisional a l'empresa "Societat Piscines Fresques, SL" del contracte d'arrendament del Bar i Serveis complementaris de la Piscina Municipal.
 • Acord de la Junta de Govern del 14 de juliol del 2010 d'adjudicació provisional a l'empresa "Construcciones Villarejo-Tobar, SLU", el contracte d'obra per a l'execució de les obres de reforma de les voreres d'un tram del C. Figueres, per l'import de 12.963,25€ més IVA"
 • Acord de la Junta de Govern del 14 de juliol del 2010 d'adjudicació provisional al Sr. "Sebastià Villena Nicolau", el contracte de prestació de serveis per dur a terme la Direcció facultativa i la Coordinació de seguretat i salut de les obres del "Projecte de Renovació dels serveis i pavimentació de l'últim tram del C. Tramuntana" pel preu de 9.442,90€, més IVA"

Adjudicació definitiva (ordre per data descendent)

Secció del perfil del contractant de l'Ajuntament de Vilafant de conformitat amb l'article 135.3 de la Llei 30/2007

 • Adjudicació de l’obra “Projecte de reforma i adequació d’una edificació existent per a Pavelló esportiu – 2a. Fase:
  Data: Acord de Junta de Govern Local de 4 de maig de 2011 actuant per delegació atorgada per acord plenari adoptat en sessió extraordinària de 19 d’abril de 2011.
  Contractista: Unió Temporal d’empeses “ARCADI PLA, S.L.” i “CONTRATAS Y OBRAS EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.”, anomenada “U.T.E. PAVELLÓ ESPORTIU A VILAFANT”, amb C.I.F. núm. U55105225
  Import d’adjudicació: Nou-cents setanta-sis mil cinc-cents quaranta euros amb onze cèntims d’euro (976.540,11 €), més la quantitat de cent setanta-cinc mil set-cents setanta-set euros amb vint-i-dos cèntims d’euro (175.777,22 €) en concepte d’IVA.
 • Acord de la Junta de Govern del 20 d'abril del 2011 d'adjudicació als senyors Eduard Escañuela Hidalgo i Francesc Perelló Brugués les dues llicències de Taxi; i al senyor Miguel Àngel Revilla Nuin la llicència de Taxi per a un vehicle adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. Els adjudicataris hauran de constituir una garantia de 600€.
 • Acord de la Junta de Govern del 15 de desembre del 2010 d'adjudicació al Sr. Joan Falgueras i Fontel contracte de redacció del projecte de "restauració del Mas de Palol Sabaldòria" per l'import de 17.946'16€.
 • Acord de la Junta de Govern del 15 de desembre del 2010 d'adjudicació a l'empresa Construccions Fusté SA el contracte d'obra per a l'execució de les obres del "Projecte de Reparació d'asfaltat de vials: Av. Gifré el Pilós, C. Bàscara i Camí del Mas Bonet" per l'import de 72.579'40€.
 • Acord de la Junta de Govern del 10 de novembre del 2010 d'adjudicació definitiva al Sr. Martí Corominas Blanch el contracte de prestació de serveis per la direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut de l'execució de les obres del "Projecte de renovació dels serveis i pavimentació de l'últim tram del C. Tramuntana a Les Forques" per l'import de 6.451'00€.
 • Acord de la Junta de Govern del 3 de novembre del 2010 d'adjudicació definitiva a l'empresa "Obres Indika SL" el contracte d'obra per a l'execució del "Projecte de renovació de serveis i pavimentació de l'últim tram del C. Tramuntana a Les Forques" per l'import de 207.183,22€.
 • Acord de la Junta de Govern de l'1 de setembre del 2010 d'adjudicació definitiva a l'empresa "Obres Indika SL" el contracte d'obra per a l'execució de les obres del Projecte de reforma de la coberta del paller del conjunt de Palol Sabaldòria per un import de 47.881'34€ (aprovat provisionalment el 28 de juliol del 2010).
 • Acord de la Junta de Govern del 14 de juliol del 2010 d'«Elevar a definitiva a favor de la societat "Obres Indika, SL", l'adjudicació provisional (23 de juny del 2010) del contracte d'obra per a l'execució de le sobres del "Projecte de Reforma de la coberta, estructura i tancament del Pavelló de Poliesports" per l'import de 498.450'57€».
 • Acord de la Junta de Govern del 10 de maig del 2010 d': «Adjudicació definitiva a l'empresa "Integral Action Local, SL" el contracte de prestació de serveis per la redacció del Mapa d'instal·lacions i equipaments esportius (MIEM) per import de 8.816€». (adjudicació provisional Junta de govern del 10.02.2010).
 • Acord de la Junta de Govern del 13 de maig del 2009 d'adjudicació definitiva de les obres dels següent projectes: (publicació 15.05.09) «Projecte de reforma de la urbanització del carrer Mare de Déu del Mont de Les Forques»: a l'empresa Obres Pirinaiques SL. (Obra finançada pel Fons Estatal d'Inversió, publicació provisional 16.04.09).
 • Acord de la Junta de Govern del 16 d'abril del 2009 d'adjudicació definitiva de les obres dels següent projectes: (publicació 17.04.09)
  • «Projecte de reparació de l'asfalt de vials, avinguda Les Mèlies - avinguda Maria Torres»: a l'empresa Construccions Fuster SA. (Obra finançada pel Fons Estatal d'Inversió, publicació provisional 25.03.09).
  • «Projecte de reforma de la urbanització dels carrers Sant Josep i Sant Narcís»: a l'empresa Obres Indika SA. (Obra finançada pel Fons Estatal d'Inversió, publicació provisional 25.03.09).
  • «L'arrendament de els instal·lacions del bar-restaurant del Complex del Pins»: a la Sra. Manoli Díaz Romero (publicació provisional 25.03.09)

 

Publicitat planejament i gestió urbanística

 

Si algun enllaç no està actiu podeu demanar-ho a serveispersones@vilafant.cat (atenció ciutadana de l'Ajuntament)

En cas de voler conèixer el Planejament i Projectes en tràmit cliqueu el següent enllaç


2021

Projecte adaptació normativa urbanística del PGOU al Pla Territorial

Expedient núm. X2021001962. Termini d'exposició pública: 9 de febrer de 2022


Instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al CEIP Les Mèlies

Expedient núm. X2021002137. Termini d'exposició pública: pendent publicació edicte

 • Edicte 
 • Projecte (pdf

Supressió d'esglaons de la Plaça Major de Vilafant

Expedient núm. X2021001522. Termini d'exposició pública: 5 d'octubre del 2021


Projecte de millora de la vialitat a l'entorn de l'escola Sol i Vent

Expedient núm. X2021001184. Termini d'exposició pública: 5 d'octubre 2021


2020

Projecte bàsic i d’execució de la rehabilitació del Mas de Palol Sabaldòria

El termini d’exposició púbica finalitza el 14 de juliol del 2020

 • 1.- Memòria i annexos (pdf)
 • 1.1 - Memòria (pdf)
 • 1.2.1 - Annex fotogràfic (pdf)
 • 1.2.2 - Annex de la Normativa (pdf)
 • 1.3.1 - Annex de Memòria d'Accessibilitat (pdf)
 • 1.3.2 - Annex de Memòria HE 0 (pdf)
 • 1.3.3 - Annex de Memòria HE 1 (pdf)
 • 1.3.4 - Annex de Memòria HE0-HE1 Verificació (pdf)
 • 1.3.5 - Annex de Memòria HE 3 (pdf)
 • 1.3.6 - Annex de Memòria HS (pdf)
 • 1.3.7 - Annex de Memòria SUA (pdf)
 • 1.3.8 - Annex de Memòria SUA8 (pdf)
 • 1.3.9 - Annex de Memòria Residus (pdf)
 • 1.3.10 - Annex de Memòria RITE (pdf)

Projecte de disseny mobiliari de l’edifici del CAU

El termini d’exposició púbica acaba el 29 de maig

DISSENY DE MOBILIARI DE L’EDIFICI DEL CAU RERA ESGLÉSIA DE SANT CEBRIÀ,
VILAFANT (pdf)


2019


Projecte de reforma de l'edifici del cantó del Pavelló Municipal - Coberta "Àgora"

(aprovat el 21 de desembre com a "projecte de reforma de l’edifici de la piscina municipal") (pdf), plànols (pdf)


2018


Projecte de reforma dels  carrers de l'arengada Sud. Projecte(pdf)

Projecte de millora viària dels vials laterals N-260 - Arengada

Modificació núm. 2 del Pla parcial Camps d'en Pineda de Vilafant

Modificació núm. 4 del Pla parcial Camps d'en Fita de Vilafant

Aprovació del projecte d'arranjament de l'espai públic rere l'església de Sant Cebrià

Aprovació del projecte executiu de reform a de l'edifici del cau rere l'església de Sant Cebrià


2017


Aprovació del projecte de carril bici del Carrer Canigó a Les Forques


Modificació puntual núm. 17
Sistema d’equipament de la rectoria, al nucli antic, la substitució del sistema 6HDP -Habitatges Dotacionals i Equipament Docent- pel sistema d’Equipament, al Camps d’en Fita i Camps d’en Pineda, i la qualificació com a sistema docent dels solars d’equipaments on s’ubica l’escola Sol i Vent i annexes". Termini d'exposició fins el 2 de gener del 2018


Modificació puntual núm. 3 Pla parcial urbanístic SUP1 núm. 3 Camps d'en Fita

Aprovació Projecte construcció voreres urbanització El Parc de Vilafant

Autorització per a usos i obres provisionals presentat per NOVA FRUTICULTURA,S.L. per a un magatzem de material agrícola

Pla especial de la nova infraestructura hidràulica entre els municipis de Vilafant i Avinyonet de Puigventós
Afegir-hi que el termini d’exposició pública finalitza el 29 de setembre de 2017

Aprovació inicial del pla especial urbanístic per a l'establiment d'una nova infraestructura d'abastament d'aigua potable entre els municipis de Vilafant i Avinyonet de Puigventós

Autorització d'usos i obres provisionals per a la instal·lació d'una pantalla acústica a l'escorxador de Fricafor

Aprovació Pla especial urbanístic de desenvolupament "Can Massanet"

Aprovació Projecte executiu de millora e l xarxa de drenatge i urbanització del C. Figueres (Fases I i II)

 

Aprovació de la modificació puntual núm. 16 del Pla General d'Ordenació Urbana  "regulació de tanques en sòl urbà i no urbanitzable"

Aprovació de la modificació puntual núm. 15 del Pla General d'Ordenació Urbana  "usos i construccions en sòl no urbanitzable"

Aprovació de la modificació puntual núm. 14 del Pla General d'Ordenació Urbana a la U.A. 4 "Carrer Empordà"

 • 2a tramitació (termini exposició finalitza el 9 de juliol 2017): edicte de rectificació (BOP i DOGC del 8 de juny 2017), modificació (pdf)
 • Exposició pública de la modificació puntual núm. 14 del PGOU relativa a la U.A.4 "Carrer Empordà"

2016


Termini d'exposició pública de l'aprovació inicial, acordada pel Ple municipal de 20 de juliol de 2016, finalitza el dia 3 d'octubre de 2016 (tenint en compte que el mes d'agost és inhàbil a aquests efectes)

Aprovació de la modificació núm. 2 del Pla Parcial Urbanístic del Sector Sud "Samar't"

Unitat d’Actuació U.A. núm. 20 “Mas Requesens”

 • Edicte d’informació pública de sol·licitud d’una autorització d’usos i obres provisionals (BOP 5 d'abril del 2016)

Delimitació del municipi de Vilafant

 • Edicte d'aprovació inicial (BOP 29 de març 2016). Termini d'exposició pública fins el 5 de maig 2016
 • Plànols delimitadors i situacionals de Vilafant (pdf), Nucli antic (pdf), Les Forques (pdf), Camp dels Enginyers (pdf) i Pont del príncep (pdf)

2015


Projecte de modificació del Projecte d'urbanització del SUP 1 Núm.2 "Camps d'En Pineda" per a la implantació de serveis urbanístics a la Illa B. Termini d'exposició pública: Fins al 25 de gener de 2015

Text refós del Projecte de modificació del Projecte d'urbanització del SUP 1 Núm.2 "Camps d'En Pineda" per a la implantació de serveis urbanístics a la Illa B. Termini d'expocisió pública: Fins al 30 de setembre de 2015.

Modificació núm. 13 Pla General de Vilafant a l'àmbit de la zona industrial de Fricafor

 • Document urbanístic de modificació (pdf)
 • Informe socioeconòmic (pdf)
 • Informe ambiental (pdf)
 • Informe de participació ciutadana (pdf)
 • Edicte aprovació inicial de modificació  DOGC (2 des 2015)
 • Edicte aprovació inicial de modificació El Punt (3 des 2015)
 • Edicte aprovació inicial de modificació BOP (4 des 2015)
 • Anunci sobre l'aprovació inicial del Projecte executiu d'urbanització del Carrer Canigó, des del Carrer Pirineus fins el Carrer Santa Llogaia, al nucli de Les Forques de Vilafant (BOP 29 set 2015)
  • Memòria (pdf)
  • Plànols (pdf)
 • Sol·licitud d’autorització d’usos provisionals d’un viver agrícola en la finca urbana situada a l’Avinguda Maria Torres núm. 77 (BOP 14 setembre del 2015)
 • Sol·licitud d'autorització d'usos provisionals presentada per "Ribe Energy Machinery, S.L." (BOP 25 març 2015)

 

Modificació núm. 1 del Pla Parcial urbanístic "Samar't"

 • Edicte sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent al municipi de Vilafant, Modificació núm. 1 del Pla parcial urbanístic del sector Sud Samar't (DOGC 1 desembre 2015)
 • Edicte d'aprovació inicial del Projecte de modificació núm. 1 del Pla parcial urbanístic del sector SUD Samar't (BOP 27 gener 2015) (DOGC 26 de gener 2015)
 • Memòria (pdf)

2014


Modificació puntual del Pla de millora urbana de la U.A. 11 “Mas Bellmunt”


2013


Projecte de reparcel·lació del sector Sud Samar't de Vilafant

Pla especial Pont del Príncep 1 i 2 (UA 15 - UA 16) de Vilafant 

Projecte d'urbanització del Sector SUD Samar't de Vilafant

 • Edicte d'aprovació inicial (DOGC 13.03.2013)
 • Memòria, plànols, amidaments, estudi de seguretat, març 2013 (pdf)

Pla parcial urbanístic del Sector SUD Samar't de Vilafant

 • Aprovació inicial per Junta de Govern local el 22 de febrer del 2012 (edicte en pdf)
 • Edicte aprovat a la Junta de Govern local del 13 de febrer del 2013 publicat al Bop del 18.02.213 i al DOGC del 19.02.2013
 • Memòria i plànols (pdf)

Reparcel·lació pla parcial del Sector Polieports SUP1

 • Aprovació inicial aprovat per la Junta de Govern local el 26 de setembre del 2012: edicte
 • Memòria i plànols
 • Edicte de rectificació de l'acord d''aprovació definitiva d'un projecte de reparcel·lació (BOP 22 d'octubre del 2013)

Activitat exercida per l’empresa FRICAFOR, S.L. al municipi de Vilafant

Sol·licitud d'autorització d'usos provisionals presentada per "Mas Galceran". al municipi de Vilafant

Subvencions a entitats 2022:

Hi ha 4 tipologies de subvenció, amb el seu formulari específic, per a les entitats vilafantenques; fixeu-vos-hi bé a l'hora de triar el formulari i data de presentació i justificació corresponent.

 

Tipologia

Termini presentació sol·licitud

Termini Justificació

Subvenció genèrica a entitats escolars, esportives i socioculturals 

Fins al 17 de maig del 2022

Fins al 5 de novembre del 2022 (període subvencionable 6 novembre 2021 al 5 novembre 2022)

Ajut a les col·laboracions

Fins al 15 de juny del 2022

Es “justifica” en el mateix moment de la presentació.

Subvencions fora de concurrència

Fins al 15 d’octubre del 2022

Fins al 5 de novembre del 2022 o un mes posterior a l'aprovació

Subvencions extraordinàries

S’ha de convocar per JGL segons l'excedent de la partida de subvencions

Es comunicarà a la convocatòria, en el cas que n'hi hagi

 

 

Subvencions genèriques 2022

 • Bases subvenció per a entitats 2022 (PDF, BOP 24.03.2022)
  • Formulari de sol·licitud 2022 (específic per a entitats esportives, escolars o socioculturals) Termini de presentació fins el 17 de maig del 2022
  • Document de declaració responsable de compliment d'entitats (PDF) necessari per a les sol·licituds de subvencions
  • Formulari de justificació 2022 (per a entitats esportives, escolars o socioculturals). Termini fins al 5 de novembre del 2022.

Subvencions per a col·laboracions 2022

 • Bases subvenció per a entitats 2022 (PDF, BOP 24.03.2022)
 • Formulari de sol·licitud (PDF) fins al 15 de juny del 2022
 • Document de declaració responsable de compliment d'entitats (PDF) necessari per a les sol·licituds de subvencions

Subvencions fora de concurrència per a entitats

 • Bases subvenció per a entitats 2022  (PDF, BOP 24.03.2022)
 • Formulari de sol·licitud (PDF) fins al 15 d'octubre de cada any.
 • Document de declaració responsable de compliment d'entitats (PDF) necessari per a les sol·licituds de subvencions

Subvencions extraordinàries per a entitats

 • Bases subvenció per a entitats 2022  (PDF, BOP 24.03.2022)
 • Un cop conegut l'excedent no assignat de la partida de subvencions a les entitats, per Junta de Govern Local es podrien  convocar una subvenció extraordinària (si fos així seria entre el desembre del 2022 i gener del 2023)

Autoritzacions

Cessió de locals

 • Sol·licitud d'autorització d'ús de locals i materials per a les entitats (PDF). Feu les sol·licituds amb un mínim de 8 dies presentant-les mitjançant l'e-tram (adjuntant-ho a la instància genèrica).

Sol·licitud d'autorització Casals d'estiu

 • Casals d'estiu 2022:
  • Formulari de sol·licitud d'autorització de casals d'estiu en locals públics (PDF) i
  • pàgina web informativa sobre normativa i recomanacions per dur a terme casals d'estiu (web)

Aquí trobareu els documents que es troben en exposició pública

Edicte sol·licitud llicència ambiental per part de l'empresa Frigorificos Carnicos Las Forcas S.L

Termini d'exposició pública, fins el 9 de desembre del 2020

Document Actions