Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Per Temes

Planejament i projectes en Exposició Pública

En cas de voler conèixer el Planejament i Projectes en tràmit cliqueu el següent enllaç
Per a més seguretat podeu consultar l'e-tauler, el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de Vilafant

2023


Projecte d'ampliació de vestidors de la Sala Polivalent

Expedient núm. X2023001228 . 


Projecte de restauració de la ribera del riu Manol al municipi de Vilafant

Expedient núm. X2023001261. Termini d'exposició pública: 4 d'octubre del 2023


2021

Projecte adaptació normativa urbanística del PGOU al Pla Territorial

Expedient núm. X2021001962. Termini d'exposició pública: 9 de febrer de 2022


Instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al CEIP Les Mèlies

Expedient núm. X2021002137. Termini d'exposició pública: pendent publicació edicte

 • Edicte 
 • Projecte (PDF

Supressió d'esglaons de la Plaça Major de Vilafant

Expedient núm. X2021001522. Termini d'exposició pública: 5 d'octubre del 2021


Projecte de millora de la vialitat a l'entorn de l'escola Sol i Vent

Expedient núm. X2021001184. Termini d'exposició pública: 5 d'octubre 2021


2020

Projecte bàsic i d’execució de la rehabilitació del Mas de Palol Sabaldòria

El termini d’exposició púbica finalitza el 14 de juliol del 2020

 • 1.- Memòria i annexos (pdf)
 • 1.1 - Memòria (pdf)
 • 1.2.1 - Annex fotogràfic (pdf)
 • 1.2.2 - Annex de la Normativa (pdf)
 • 1.3.1 - Annex de Memòria d'Accessibilitat (pdf)
 • 1.3.2 - Annex de Memòria HE 0 (pdf)
 • 1.3.3 - Annex de Memòria HE 1 (pdf)
 • 1.3.4 - Annex de Memòria HE0-HE1 Verificació (pdf)
 • 1.3.5 - Annex de Memòria HE 3 (pdf)
 • 1.3.6 - Annex de Memòria HS (pdf)
 • 1.3.7 - Annex de Memòria SUA (pdf)
 • 1.3.8 - Annex de Memòria SUA8 (pdf)
 • 1.3.9 - Annex de Memòria Residus (pdf)
 • 1.3.10 - Annex de Memòria RITE (pdf)

Projecte de disseny mobiliari de l’edifici del CAU

El termini d’exposició púbica acaba el 29 de maig

DISSENY DE MOBILIARI DE L’EDIFICI DEL CAU RERA ESGLÉSIA DE SANT CEBRIÀ,
VILAFANT (PDF)


2019


Projecte de reforma de l'edifici del cantó del Pavelló Municipal - Coberta "Àgora"

(aprovat el 21 de desembre com a "projecte de reforma de l’edifici de la piscina municipal") (pdf), plànols (pdf)


2018


Projecte de reforma dels  carrers de l'arengada Sud. Projecte(PDF)

Projecte de millora viària dels vials laterals N-260 - Arengada

Modificació núm. 2 del Pla parcial Camps d'en Pineda de Vilafant

Modificació núm. 4 del Pla parcial Camps d'en Fita de Vilafant

Aprovació del projecte d'arranjament de l'espai públic rere l'església de Sant Cebrià

Aprovació del projecte executiu de reform a de l'edifici del cau rere l'església de Sant Cebrià


2017


Aprovació del projecte de carril bici del Carrer Canigó a Les Forques


Modificació puntual núm. 17
Sistema d’equipament de la rectoria, al nucli antic, la substitució del sistema 6HDP -Habitatges Dotacionals i Equipament Docent- pel sistema d’Equipament, al Camps d’en Fita i Camps d’en Pineda, i la qualificació com a sistema docent dels solars d’equipaments on s’ubica l’escola Sol i Vent i annexes". Termini d'exposició fins el 2 de gener del 2018


Modificació puntual núm. 3 Pla parcial urbanístic SUP1 núm. 3 Camps d'en Fita

Aprovació Projecte construcció voreres urbanització El Parc de Vilafant

Autorització per a usos i obres provisionals presentat per NOVA FRUTICULTURA,S.L. per a un magatzem de material agrícola

Pla especial de la nova infraestructura hidràulica entre els municipis de Vilafant i Avinyonet de Puigventós
Afegir-hi que el termini d’exposició pública finalitza el 29 de setembre de 2017

Aprovació inicial del pla especial urbanístic per a l'establiment d'una nova infraestructura d'abastament d'aigua potable entre els municipis de Vilafant i Avinyonet de Puigventós

Autorització d'usos i obres provisionals per a la instal·lació d'una pantalla acústica a l'escorxador de Fricafor

Aprovació Pla especial urbanístic de desenvolupament "Can Massanet"

Aprovació Projecte executiu de millora e l xarxa de drenatge i urbanització del C. Figueres (Fases I i II)

 

Aprovació de la modificació puntual núm. 16 del Pla General d'Ordenació Urbana  "regulació de tanques en sòl urbà i no urbanitzable"

Aprovació de la modificació puntual núm. 15 del Pla General d'Ordenació Urbana  "usos i construccions en sòl no urbanitzable"

Aprovació de la modificació puntual núm. 14 del Pla General d'Ordenació Urbana a la U.A. 4 "Carrer Empordà"

 • 2a tramitació (termini exposició finalitza el 9 de juliol 2017): edicte de rectificació (BOP i DOGC del 8 de juny 2017), modificació (pdf)
 • Exposició pública de la modificació puntual núm. 14 del PGOU relativa a la U.A.4 "Carrer Empordà"

2016


Termini d'exposició pública de l'aprovació inicial, acordada pel Ple municipal de 20 de juliol de 2016, finalitza el dia 3 d'octubre de 2016 (tenint en compte que el mes d'agost és inhàbil a aquests efectes)

Aprovació de la modificació núm. 2 del Pla Parcial Urbanístic del Sector Sud "Samar't"

Unitat d’Actuació U.A. núm. 20 “Mas Requesens”

 • Edicte d’informació pública de sol·licitud d’una autorització d’usos i obres provisionals (BOP 5 d'abril del 2016)

Delimitació del municipi de Vilafant

 • Edicte d'aprovació inicial (BOP 29 de març 2016). Termini d'exposició pública fins el 5 de maig 2016
 • Plànols delimitadors i situacionals de Vilafant (pdf), Nucli antic (pdf), Les Forques (pdf), Camp dels Enginyers (pdf) i Pont del príncep (pdf)

2015


Projecte de modificació del Projecte d'urbanització del SUP 1 Núm.2 "Camps d'En Pineda" per a la implantació de serveis urbanístics a la Illa B. Termini d'exposició pública: Fins al 25 de gener de 2015

Text refós del Projecte de modificació del Projecte d'urbanització del SUP 1 Núm.2 "Camps d'En Pineda" per a la implantació de serveis urbanístics a la Illa B. Termini d'expocisió pública: Fins al 30 de setembre de 2015.

Modificació núm. 13 Pla General de Vilafant a l'àmbit de la zona industrial de Fricafor

 • Document urbanístic de modificació (pdf)
 • Informe socioeconòmic (pdf)
 • Informe ambiental (pdf)
 • Informe de participació ciutadana (pdf)
 • Edicte aprovació inicial de modificació  DOGC (2 des 2015)
 • Edicte aprovació inicial de modificació El Punt (3 des 2015)
 • Edicte aprovació inicial de modificació BOP (4 des 2015)
 • Anunci sobre l'aprovació inicial del Projecte executiu d'urbanització del Carrer Canigó, des del Carrer Pirineus fins el Carrer Santa Llogaia, al nucli de Les Forques de Vilafant (BOP 29 set 2015)
  • Memòria (pdf)
  • Plànols (pdf)
 • Sol·licitud d’autorització d’usos provisionals d’un viver agrícola en la finca urbana situada a l’Avinguda Maria Torres núm. 77 (BOP 14 setembre del 2015)
 • Sol·licitud d'autorització d'usos provisionals presentada per "Ribe Energy Machinery, S.L." (BOP 25 març 2015)

 

Modificació núm. 1 del Pla Parcial urbanístic "Samar't"

 • Edicte sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent al municipi de Vilafant, Modificació núm. 1 del Pla parcial urbanístic del sector Sud Samar't (DOGC 1 desembre 2015)
 • Edicte d'aprovació inicial del Projecte de modificació núm. 1 del Pla parcial urbanístic del sector SUD Samar't (BOP 27 gener 2015) (DOGC 26 de gener 2015)
 • Memòria (pdf)

2014


Modificació puntual del Pla de millora urbana de la U.A. 11 “Mas Bellmunt”


2013


Projecte de reparcel·lació del sector Sud Samar't de Vilafant

Pla especial Pont del Príncep 1 i 2 (UA 15 - UA 16) de Vilafant 

Projecte d'urbanització del Sector SUD Samar't de Vilafant

 • Edicte d'aprovació inicial (DOGC 13.03.2013)
 • Memòria, plànols, amidaments, estudi de seguretat, març 2013 (pdf)

Pla parcial urbanístic del Sector SUD Samar't de Vilafant

 • Aprovació inicial per Junta de Govern local el 22 de febrer del 2012 (edicte en pdf)
 • Edicte aprovat a la Junta de Govern local del 13 de febrer del 2013 publicat al Bop del 18.02.213 i al DOGC del 19.02.2013
 • Memòria i plànols (pdf)

Reparcel·lació pla parcial del Sector Polieports SUP1

 • Aprovació inicial aprovat per la Junta de Govern local el 26 de setembre del 2012: edicte
 • Memòria i plànols
 • Edicte de rectificació de l'acord d''aprovació definitiva d'un projecte de reparcel·lació (BOP 22 d'octubre del 2013)

Activitat exercida per l’empresa FRICAFOR, S.L. al municipi de Vilafant

Sol·licitud d'autorització d'usos provisionals presentada per "Mas Galceran". al municipi de Vilafant

Document Actions