Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Per Temes

Pla de Reactivació Econòmica Vilafant

Ajuts i subvencions a empreses, autònoms i comerços vilafantencs afectats per la Covid-19

670f1309-a2fe-45d2-9600-4ee357380926.jpeg

El 20 de gener l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar que el coronavirus (COVID-19) generava una situació d’emergència de salut pública a nivell internacional. Des de llavors, tan el sector públic com el privat està assumint mesures orientades a protegir la salut, contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública.

En aquests moments, els esforços de tothom s’han de dirigir a reduir la propagació de la malaltia i és en això on l’Ajuntament de Vilafant  està dedicant gran part dels seus recursos. No obstant algunes d’aquestes mesures suposen un fort impacte econòmic, especialment per moltes microempreses, autònoms, pimes i ciutadans en general. És per això que cal també que tots prenguem mesures per mitigar aquesta crisi.

 

L’Ajuntament de Vilafant ha aprovat un Pla de mesures econòmiques i socials amb l’objectiu de reduir l’impacte econòmic derivat de l’alerta sanitària per la Covid-19, en aquest sentit es proposa un primer paquet de mesures econòmiques i socials, que pot ser ampliable atenent a l’evolució de les circumstàncies actuals d’emergència sanitària.

Les mesures de caràcter econòmic a autònoms i per a l’adequació de locals es dotaran en 10.000€ cadascuna de les dues línies (20.000€ en total). Les concessions de les subvencions serà per rigorós ordre d’entrada en el registre general de la Corporació i fins a exhaurir-se la partida pressupostaria corresponent.

Mesures de caràcter econòmic:

 • AJUDES A AUTÒNOMS

Ajudes autònoms i petites empreses titulars d’una activitat al terme municipal de Vilafant i que s’hagin vists afectats per l’estat de l’alarma decretat pel govern espanyol. Les ajudes es destinaran a activitats econòmiques no essencials i que l’estat d’alarma els ha impedit desenvolupar la seva activitat. El titular de l’activitat haurà d’acreditar que disposa de la corresponent llicència d’activitat en el municipi de Vilafant.

L’ajut serà de com a màxim de 300,00 €/mensuals o prorrateig corresponent als dies en que no s’ha pogut exercir l’activitat durant els mesos en que ha estat vigent l’estat d’alarma. 

Atenció: teniu les bases de la subvenció, els formularis i la forma de presentar-los en aquesta web informativa dels ajuts a autònoms, empreses i comerços per la covid19 (web)

Cal presentar:

 1. Fotocòpia del DNI del titular de l’activitat.
 2. Comprovant de pagament dels rebuts d’autònoms dels mesos en que ha estat vigent l’estat d’alarma.
 3. Declaració jurada dels dies que no s’ha pogut exercir l’activitat.
 4. Disposar de la corresponent llicència d’activitat municipal.
 5. Declaració responsable d’estar al corrent de pagament de les taxes i impostos municipals i de les seves obligacions amb la Seguretat Social i Hisenda i no trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

 • AJUDES A L’ADEQUACIÓ I/O REFORMA DE LOCALS

Ajudes a empreses i petits comerços ubicats al terme municipal de Vilafant que es vegin obligats a reformar i/o adequar el local per adaptar-lo a les noves mesures sanitàries com a conseqüència de la Covid-19. El titular de l’activitat haurà d’acreditar que disposa de la corresponent llicència d’activitat en el municipi de Vilafant. Les ajudes es destinaran a la reforma i/o adequació d’aquests locals i seran de dos tipus:

 1. Ajuda fixa corresponent a l’impost i la taxa sobre construccions, instal·lacions i obres, per a les obres menors, per a realitzades de reforma i/o adequació d’aquests locals per adaptar-lo a les noves mesures sanitàries com a conseqüència de la Covid-19. En aquests casos s’haurà de sol·licitar la corresponent llicència d’obres menor amb descripció expressa de les obres que es portaran a terme per adequar el local a les mesures sanitàries per a fer front a la Covid- 19.

 2. Ajudes per a finançaran el 50% del cost (IVA inclòs) de la reforma i/o adequació del local per adaptar-lo a les noves mesures sanitàries com a conseqüència de la Covid-19 amb un màxim de 500€.

Atenció: teniu les bases de la subvenció, els formularis i la forma de presentar-los en aquesta web informativa dels ajuts a autònoms, empreses i comerços per la covid19 (web)

 1. Fotocòpia del DNI del titular de l’activitat o CIF de l’empresa.
 2. Factures de la reforma i/o adequació.
 3. Disposar de la corresponent llicència d’activitat municipal.
 4. Declaració responsable d’estar al corrent de pagament de les taxes i impostos municipals i de les seves obligacions amb la Seguretat Social i Hisenda i no trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

 1. Ocupació de terrenys d’us públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa (OOFF núm. 13), s’aprovarà una disposició transitòria per a l’exercici 2020 amb una exempció del 100% de la quota per a l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires.

 2. Taxa per a la recollida i eliminació d’escombraries (OOFF núm. 8), epígraf 1.1.2, es bonificarà la taxa per l’import equivalent a un trimestre per a les empreses o petit comerços que exerceixin la seva activitat a Vilafant, i que hagin tancant durant i com a conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel govern espanyol. S’aplicarà a aquelles activitats que ho sol·licitin i presentin una declaració jurada de que no han pogut realitzar la seva activitat com a conseqüència de l’estat d’alarma.

  Per sol·licitar l’aplicació de la bonificació s’haurà de presentar:

  1. Fotocòpia del DNI del titular de l’activitat.
  2. Comprovant de pagament dels rebuts d’autònoms dels mesos en que ha estat vigent l’estat d’alarma.
  3. Declaració responsable de no haver exercit l’activitat durant l’estat de l’alarma.
  4. Disposar de la corresponent llicència d’activitat municipal.

 

 1. Les empreses i petits comerços que exerceixin la seva activitat a Vilafant que vulguin realitzar obres de reforma i/o d’adequació del local per adaptar-lo a les noves mesures sanitàries com a conseqüència de la Covid-19, se’ls bonificarà l’impost de construccions instal·lacions i obres i quedaran exempts de pagament de la taxa per a la concessió de llicències d’obres des de la data d’aprovació de l’estat d’alarma decretat pel govern espanyol i s’allargarà durant tot l’any 2020.

  Per sol·licitar aquesta exempció s’haurà de presentar:

  1. Fotocòpia del DNI del titular de l’activitat o CIF de l’empresa.
  2. Comprovant de pagament dels rebuts d’autònoms dels mesos en que ha estat vigent l’estat d’alarma.
  3. Sol·licitud de llicència d’obres amb descripció expressa de les obres que es portaran a terme per adequar el local a les mesures sanitàries per a fer front a la Covid-19.

 

 • TALLER DE MÚSICA, LLAR D’INFANTS I CASAL D’ESTIU

Els rebuts dels alumnes del taller de música s’han deixat de cobrar des d’abril.

Els rebuts dels alumnes de la llar d’infants no es cobraran fins que es pugui reobrir el servei.

L’Ajuntament donarà ajuts per l’assistència dels infants al Casal d’estiu municipal, a totes aquelles famílies que ho necessitin, previ informe dels Serveis Socials.

 • APROVACIÓ DEL NOU CALENDARI DEL CONTRIBUENT

IMPOST SOBRE ELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Del 2/03/2020 al 30/06/2020. Es carregarà en compte el dia 01/06/2020.

 

 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA

No domiciliats:

Del 1/07/2020 al 30/10/2020

Pagament anticipat: Del 15/06/2020 al 15/07/2020

Domiciliats:

1ª fracció (40%): Es carregarà en compte el dia 03/08/2020

2ª fracció (30%): Es carregarà en compte el dia 01/10/2020

3ª fracció (30%): Es carregarà en compte el dia 16/12/2020

Pagament anticipat (100%) : Es carregarà en compte el dia 01/07/2020

 

No es modifica el calendari pel que fa a l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, l’impost sobre les activitats econòmiques, les taxes de guals / ocupació via pública / cementiri / xarxa tv i les taxes d’escombraries / aigua / clavegueram.

 • SUBVENCIONS A ENTITATS DE VILAFANT

En el Ple de data 1 d’abril de 2020 es van aprovar les bases reguladores de les subvencions a entitats, clubs i associacions de Vilafant per a l’exercici 2020. A la Junta de Govern celebrada el passat 29 d’abril de 2020 es va aprovar la convocatòria de subvencions a entitats, clubs i associacions de Vilafant i es va acordar excepcionalment que el termini sigui d’un mes a comptar des de la data en que sigui efectiu l’aixecament de la mesura de suspensió dels terminis administratius establerta pel Real Decret 463/2020, de 14 de març, de declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària.

 • PAGAMENT A PROVEÏDORS

L’Ajuntament de Vilafant es compromet a pagar als seus proveïdors amb la màxima celeritat que la situació administrativa permeti.

 • SERVEIS SOCIALS

Es dotarà de 3.000,00 € extraordinaris a la partida pressupostaria destinada a ajudes socials per tal de pal·liar els efectes ocasionats per la crisi sanitària de la Covid-19 a les famílies de Vilafant. Aquestes ajudes sempre aniran coordinades amb els perceptius informes dels Serveis Socials comarcals.

 • RÀDIO VILAFANT

Ràdio Vilafant emetrà gratuïtament dues falques diàries de publicitat, durant un període de 2 mesos, a les empreses amb seu social al municipi de Vilafant. Per a sol·licitar-ho cal posar-se en contacte amb l’emissora al telèfon: 972.54.63.02.

 

Altres mesures

 1. Creació d’un directori online dels serveis que s’ofereixen a Vilafant.
 2. S’organitzaran cursos de dinamització econòmica mitjançant un programa de mentorització en tècniques de venta i atenció al client.

Totes les sol·licituds i/o tràmits associats a les mesures abans exposades s’han de fer via telemàtica utilitzant l’aplicació E-tram que trobareu en la web municipal www.vilafant.cat

El període de sol·licitud serà a comptar des de la data en que sigui efectiu l’aixecament de la mesura de suspensió dels terminis administratius establerta pel Real Decret 463/2020, de 14 de març, de declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària.

Document Actions