Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Per Temes

Seu electrònica i Tràmits

Benvingut a l'Administració Digital de l'Ajuntament de Vilafant, on podràs realitzar totes les gestions públiques des de casa, sense condicionaments horaris ni d'espai, amb la màxima seguretat i contribuint a un ús més eficaç i eficient dels recursos públics. Aquest punt ha de proporcionar tota la informació necessària per poder realitzar els tràmits sense l’assistència del personal informador i des de qualsevol ubicació física.
Tràmits amb signatura electrònica (etram)

E-tram (tràmits en línia)

Relació de tràmits en línia de l'Ajuntament de Vilafant on cal tenir signatura electrònica.

Signatura Electrònica

Podeu obtenir les diferents signatures electròniques per facilitar les tramitacions electròniques

Instància genèrica

Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud al vostre ajuntament o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal

Suggeriments, queixes i propostes

La ciutadania pot fer arribar al seu ajuntament les queixes, suggeriments referents a temes com l'estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures municipals, edificis privats, veïns, etc. Així com totes aquelles propostes que consideri oportunes, incloses les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l'organització.

Estat dels meus tràmits (carpeta del ciutadà)

Consulteu l'estat dels vostres tràmits amb les administracions municipals i la vostra carpeta ciutadana (també anomenada "el meu espai" o "mygov") on es guarda registre dels vostres tràmits.

Catàleg de tràmits i procediments

Des d'aquí podeu consultar la informació sobre els tràmits i les gestions oferts des de l'oficina d'atenció ciutadana. Tramitareu amb totes les garanties de seguretat.

Screenshot_2019-05-09 Tràmits i gestions - Ajuntament de Vilafant.png

Altres documents en línia

Des d'aquí podeu consultar la informació sobre els tràmits i les gestions oferts des de l'oficina d'atenció ciutadana. Tramitareu amb totes les garanties de seguretat.

Tràmit - Comunicació prèvia de la realització d'obra exclosa de llicència

 

image

Procediment per fer la sol·licitud:

 1. Descarregeu al vostre ordinador el pdf de sol·licitud. L'obriu amb l'Adobe, l'empleneu i el signeu.
  • Podeu presentar-lo presencialment a l'Ajuntament (OMAC, només persones físiques).
  • Podeu presentar-lo telemàticament (requereix signatura electrònica) mitjançant instància de l'E-Tram.
 2. Recordeu adjuntar-hi tant la documentació que us demana el formulari de sol·licitud com la que s'explica a l'apartat "com es fa".
 3. Si teniu dubtes sobre:

Característiques del tràmit:

 • Àrea tramitadora: Urbanisme (urbanisme@vilafant.cat, tel. 972 54 60 20 extensió 1)
 • Qui i on es pot comunicar:
 • En cas de representació: si s'actua per mitjà de representant, caldrà que s'acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna, o bé mitjançant el model de representació: (per veure i descarregar el model cliqueu aquí).

 

Quines són les obres excloses de llicència?

Les obres (únicament en el sòl urbà i en immobles*) que es poden fer amb aquesta sol·licitud són:

 • Reformar murs i tanques ja existents sense modificar l’alineació ni l’alçada.
 • Canviar paviments interiors i exteriors (patis i eixides), paviments dels graons d’escala i sòcols.
 • Revestiments interiors i exteriors.
 • Reparar o substituir instal·lacions interiors (d’aigua, gas, electricitat, telefonia, calefacció, aspiració, seguretat audiovisuals i altres instal·lacions domèstiques) que no afectin l’estructura.
 • Substituir falsos sostres, motllures i ornaments interiors.
 • Col·locar reixes en finestres o portes, sense modificar el buit arquitectònic de façana, les seves mides ni proporcions, i sense crear perfils sortints de l’alineació de façana i sense modificar l’estructura.
 • Substituir o instal·lar tancaments, sense modificar el buit de façana.
 • Reformar cuines, banys, lavabos o safaretjos existents: enrajolats, instal·lacions, aparells sanitaris, marbres i mobles de cuina, en tots els casos sense modificació de la distribució d'envans i sense realitzar forats en façanes exteriors.
 • Construir, reparar i substituir canonades o desguassos a l’interior de les edificacions i parcel·les.
 • Pintar, estucar i mantenir façanes. Colors ajustats a la carta de colors de l’Ajuntament de Vilafant (enllaç de la carta de colors en construcció)
 • Netejar solars i terrenys. 
 • Reparar cobertes i terrats sense que afectin elements estructurals.
 • Reposar i substituir materials i elements que no afectin estructura.


(*) En béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística, aquestes obres estan subjectes a llicència urbanística.

 

Com fer el pagament?

Les taxes i/o els impostos que es deriven del tràmit es liquidaran en el mateix moment que es presenti la comunicació prèvia d'obres i cal fer-los efectius mitjançant  ingrés per  transferència bancària  al compte d’aquest Ajuntament. (Caixa Bank ES36 2100 8106 1722 0005 9942) o presencialment a les oficines de l’Ajuntament de Vilafant.

Transferència bancària

 • Cal indicar a la transferència el nom de la persona que ha fet la sol·licitud de comunicació prèvia i el nom del carrer i número on es volen fer les obres.

 • NO ES TRAMITARÀ CAP COMUNICACIÓ PRÈVIA SENSE QUE S'HAGI EFECTUAT EL PAGAMENT DE LES TAXES I IMPOSTOS ABANS DESCRITS.

 • La quantitat a pagar la calcula automàticament el model de sol·licitud a través del cost de l'obra (mireu l'apartat següent de "Taxa i/o impost").

La taxa i/o impost a liquidar

 • ICIO: 2.75% sobre el pressupost dels treballs a realitzar (material i mà d'obra, IVA no inclòs). 

 • Taxa (en concepte de tramitació de l’expedient): 35 € 

 • Si l'obra és per adequar l'habitatge a les necessitats d'un dels seus residents amb discapacitat, es gaudirà d'una bonificació del 95% de l'ICIO (recordeu marcar-ho al formulari)

 • Si l'obra consisteix exclusivament a pintar la façana, hi haurà una excepció íntegra tant de l'ICIO com de la taxa (recordeu marcar-ho al formulari)

 • Recordeu que en cas que per aquesta obra sigui necessària l'ocupació de la via pública s’ha de sol·licitar la llicència d’ocupació de la via pública amb material de construcció i liquidar les següents taxes (enllaç en construcció).

 

Com es presenta?

Documentació necessària:

 • Presentació presencial (presenteu al registre de l'OMAC, Atenció Ciutadana, la sol·licitud i la documentació).
 • Presentació electrònica (necessita signatura electrònica): cal emplenar la instància genèrica e-tram on hi adjuntereu la sol·licitud i la documentació requerida.

 

En ambdós casos, amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:   

 • Acreditació de la representació (en el supòsit que s'actuï per mitjà de representant). (per veure i descarregar el model cliqueu aquí). 

 • Document de comunicació prèvia obra menor degudament emplenat. Requereix les dades personals, el pressupost total de l'obra (sense IVA), i un escrit amb la descripció dels materials i colors. (per descarregar el model cliqueu aquí). És important que empleneu el document amb l'Adobe Reader.

 • Justificant de pagament de les taxes municipals i l'ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres) corresponent.

 • Croquis de les obres, amb dimensions en planta i alçat.

 • Fotografies de la parcel·la o edificació on s’actua.

 

Documentació addicionals per obres excepcionals:

En el cas d'ADEQUACIÓ DE LOCAL també cal aportar:

 • Memòria tècnica descriptiva i gràfica (amb plànols a escala) on es descriguin les dades característiques de les obres així com de l'establiment en relació amb l'activitat (alçada, superfície, amplada d'accessos, presència de serveis higiènics, compliment dels requeriments de la normativa d'accessibilitat, ignifugació d'estructures metàl·liques, etc.).

 

En el cas de MURS I TANQUES  també cal aportar:

 • Croquis acotat, grafiant les dimensions (llargada, alçada i gruix), els materials i els colors, i justificant que s'ajusten a la normativa urbanística que li sigui d'aplicació.
 • Els murs de contenció de terres, d'una alçada superior a 1,50 m, estan subjectes a llicència, atès que es consideren elements estructural.

 

En el cas de RÈTOLS també cal aportar:

 • Croquis acotat, grafiant les dimensions (llargada, alçada i gruix), el text, els materials i els colors, i justificant que s'ajusten a la normativa urbanística que li sigui d'aplicació.
 • Plànol d'alçat i/o fotomuntatge de la proposta.

Els anuncis publicitaris mitjançant panells, situats fora del sòl urbà, estaran subjectes a llicència.

 

 En el cas de PINTURA I/O ARRANJAMENT D'UNA FAÇANA, també cal:

 1. Indicar el color a pintar (el parament de la façana, la serralleria i la fusteria).

 2. Indicar si s'utilitzarà una bastida i, en cas afirmatiu, si la bastida s'instal·larà a la via pública o en sòl privat.

 • En cas que la bastida ocupi la via pública, cal demanar llicència per dur a terme l'esmentada ocupació (enllaç en construcció).

 • En cas que la bastida s'instal·li en terreny privat, però tingui una alçada superior a 5 metres, amb la comunicació prèvia d'obres cal aportar, a més:

  • Projecte tècnic, visat, del muntatge i utilització de la bastida o bé, en el cas de bastides normalitzades (per exemple metàl·lics tubulars prefabricats), documentació alternativa que inclogui el certificat del producte expedit per un organisme nacional de normalització i el manual d'instruccions del fabricant sobre el muntatge, utilització i desmuntatge.

   

 

Efectes de la comunicació i condicions generals

Efectes de la comunicació:

 1. La persona interessada resta habilitada per executar l'acte de què es tracti des del moment de la presentació de la comunicació prèvia i dels documents requerits, sempre que les obres s'ajustin a la normativa urbanística i s'hagin pagat les taxes municipals i l'ICIO corresponent. 

 2. La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada que consti en la comunicació o en la documentació preceptiva determinen, amb l'audiència prèvia de les persones interessades, la impossibilitat de continuar duent a terme l'acte comunicat des del moment en què es notifiqui la resolució corresponent a les persones afectades, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que escaiguin (article 74.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística - DOGC núm. 6623 de 15.05.2014). 

 3. L'interessat resta obligat a presentar i facilitar totes les dades que pugui exigir l'Ajuntament de Vilafant per a la inspecció i comprovació dels documents esmentats en aquesta comunicació.  
    

Terminis i condicions generals: 

 1. El termini màxim per iniciar les obres és de tres mesos i de sis mesos per acabar-les, comptats ambdós terminis des de l'endemà de la presentació de la comunicació. Aquests terminis podran ser prorrogables si es reuneixen les condicions previstes a l'article 189 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 5686 de 05.08.2010), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077 de 29.02.2012).

 2. Aquesta comunicació no dona dret a exercir cap activitat comercial, industrial, econòmica o empresarial. En aquest cas, s'haurà de comunicar l'exercici de l'activitat o disposar de la llicència o autorització corresponent expedida per l'administració competent.

 3. S'han de gestionar de manera controlada les terres, els enderrocs, les runes i els residus de la construcció generats en les obres d'enderroc, construcció i excavació, es traslladaran a un abocador autoritzat en compliment del REIAL DECRET 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20).

 4. Finalitzades les obres, l'interessat ha de disposar d'un certificat de gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurats, d'acord amb el Decret 89/2010 segons el qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC).

 

* Aquesta pàgina web té un valor informatiu sense validesa legal. Cal seguir la normativa de l'ordenança. En cas de dubte contacteu amb Urbanisme (urbanisme@vilafant.cat, tel. 972 54 60 20).

Altres documents en línia

Consulteu des d'aquí la informació sobre els tràmits i les gestions ofertes des de l'oficina d'atenció ciutadana (OMAC). Tramitareu amb totes les garanties de seguretat.

 

Taulell d'anuncis electrònic de l'Ajuntament de Vilafant

e-Tauler

Accés al tauler d'anuncis electrònic, l'e-tauler, de l'Ajuntament de Vilafant.

Factura electrònica i consultes de l'estat de tramitació de forma senzilla i gratuïta.

Accés a: e-Fact

Portal d'accés a govern obert i transparència

Tots els serveis, tràmits i informació pública de forma directa i clara

Informació institucional i organitzativa

Portal d'accés a: la informació institucional, organització política i plantilla d'empleats públics

Gestió econòmica

Portal d'accés a: pressupost, gestió econòmica i patrimoni

Acció de govern i normativa

Portal d'accés a: acció de govern, normativa, plens i programes, urbanismes, gestió documental i arxiu

Contractes convenis i subvencions

Portal d'accés a: relació de contractes, informació de la contractació pública i convenis i subvencions

Catàleg de serveis i tràmits

Portal d'accés a: estat dels serveis, serveis i tràmits

Transparència

 

Associacions i entitats

Llistat d'associacions i entitats establertes a Vilafant

Dades de contacte

Vies de contacte amb els equipaments i serveis municipals

Borsa de treball

Accés al Club de Feina Vilafant

Transport públic

Transports públics disponibles al municipi de Vilafant

Atenció ciutadana

Ajuntament de Vilafant

Horari: de 8:00h a 15:00h

Contacte:

Calendari de dies inhàbils

Calendari de Festivitats i dies Inhàbils

Catàleg i cartes de serveis

Plànol i Equipaments municipals

Mapes digitals d'equipaments i carrils de bicicleta del municipi

Validació de documents emesos

http://ajvilafant.semicinternet.com/guia/serveis

Contribuents i Proveïdors portada

Accés a la Plataforma electrònica de contractació pública

En acompliment del que estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic (LCSP), i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, l'Ajuntament de Vilafant ha creat aquest web per tal de facilitar l'accés a la documentació relativa a expedients de contractació de l'Ajuntament conforme al precepte legal esmentat.

Relació de licitacions antigues (abans de la creació de la Plataforma electrònica de contractació pública)

Aquesta secció del portal "Taulell d'anuncis" constitueix el perfil del contractant de l'Ajuntament de Vilafant, de conformitat amb els articles 42 i 135.3 de la Llei 30/2007, del 30 d'octubre, de "Contractes del sector públic".

Anunci de les licitacions i mesa de contractació (ordre per data ascendent)

Secció del perfil del contractant de l'Ajuntament de Vilafant de conformitat amb l'article 42 de la Llei 30/2007

 • Plec clàusules Projecte reforma de la urbanització carrer Mare de Déu del Mont
 • Edicte BOP (10 de març del 2009) anunci licitació Proj. Mare de Déu del Mont (cliqueu-hi)
 • Aprovació Concurs per a l’adjudicació del contracte de concessió d’obra pública per a la construcció i per a la gestió i explotació del servei de la piscina coberta i el centre cívic, del complex esportiu de “poliesports” de Vilafant (fins el 07.09.09).  Publicació edicte BOP (05/08/09). Publicació edicte DOGC (10.08.09). Pels projectes d'obres i instal·lacions sol·licitar un CD al telf. 972.54.60.20
 • Aprovació (29.07.2009) del plec de clàusules particular del projecte "de consolidació de les restes arqueològiques de l'antiga Església de Sant Miquel de Palol Sabaldòria" (Procés de negociat sense publicitat)
 • Edicte d’aprovació del plec de clàusules que han de regir la contractació d’un subministrament d’un
  vehicle elèctric
  per a la brigada de jardineria. Publicació BOP (04.11.2009)
 • Aprovació plec de clàusules i licitació d'1 contracte de subministrament d'una màquina escombradora autopropulsada per la brigada de jardineria. Publicació BOP (11.11.2009)
 • Aprovació plec de clàusules de l'obra Projecte de rehabilitació Integral de la Masia de Palol Sabaldòria.
 • Designació, per decret d'Alcaldia l'11 de gener del 2011, de la Mesa de contractació de les obres del "Projecte de Rehabilitació Integral de la Masia de Palol Sabaldòria" integrada de la forma següent: Presidenta (Alcaldessa o regidoria delegada), Vocals (un regidor representant de cada grup municipal: Pepi Comalada -CiU-, Josep Serra -ViU-, Assun Martínez -PP- i Rosa Torrent -No adscrita-, i com a secretari el Tresorer. Es convoca als integrants pel 21 de gener a les 12:30h.
 • Plec l’adjudicació, a la Junta de govern local del 12 gener 2011, en règim de concurrència pública, l’atorgament de tres llicències de serveis de taxi al municipi de Vilafant. (Descarregar el plec, cliqueu-hi) (Edicte modificació i pròrroga publicat BOP 2899 - 8/03/2011)
 • Plec de clàusules del Ple de l'Ajuntament, del 2 de febrer del 2011, de la contractació de l'obra "Projecte de reforma i adequació d'una edificació destinada a Pavelló esportiu (2a fase)", finalització i presentació propostes, 17 de març del 2011.
 • Plec de clàusules de la Junta de Govern local, del 23 de març del 2011, administratives particulars que han de regir el concurs per a l'adjudicació del contracte de gestió del Casal d'Estiu de l'any 2011(Podeu descarregar-vos-ho aquí).

 

Adjudicació provisional (només vàlid fins l'agost del 2010)

Aquests acords romandran en aquesta secció del Perfil del Contractista durant 15 dies hàbils de conformitat amb l'article 135.3 de la Llei 30/2007.

 • Acord de la Junta de Govern del 25 de novembre del 2009 d'adjudicació provisional del contracte de subministrament per l'adquisició d'un vehicle elèctric a l'empresa "Zona Franca Alari Sepauto, SA", pel preu de 21.286'00€
 • Acord de la Junta de Govern del 10 de febrer del 2010 d'adjudicació provisional a la societat "Obres Les Mèlies, SL"el contracte d'obra per a l'execució del Projecte de Reforma de la coberta dels vestidors de la Piscina municipal per un import de 10.008'50€.
 • Acord de la Junta de Govern del 24 de febrer del 2010 d'adjudicació provisional a l'empresa "Panella Manutencions, SL" el contracte de subministrament de serveis per la redacció del Mapa d'instal·lacions per a la compra d'una màquina escombradora pel preu de 139.176'80€.
 • Acord de la Junta de Govern del 10 de maig del 2010 d'adjudicació provisional a l'empresa "Societat Piscines Fresques, SL" del contracte d'arrendament del Bar i Serveis complementaris de la Piscina Municipal.
 • Acord de la Junta de Govern del 14 de juliol del 2010 d'adjudicació provisional a l'empresa "Construcciones Villarejo-Tobar, SLU", el contracte d'obra per a l'execució de les obres de reforma de les voreres d'un tram del C. Figueres, per l'import de 12.963,25€ més IVA"
 • Acord de la Junta de Govern del 14 de juliol del 2010 d'adjudicació provisional al Sr. "Sebastià Villena Nicolau", el contracte de prestació de serveis per dur a terme la Direcció facultativa i la Coordinació de seguretat i salut de les obres del "Projecte de Renovació dels serveis i pavimentació de l'últim tram del C. Tramuntana" pel preu de 9.442,90€, més IVA"

Adjudicació definitiva (ordre per data descendent)

Secció del perfil del contractant de l'Ajuntament de Vilafant de conformitat amb l'article 135.3 de la Llei 30/2007

 • Adjudicació de l’obra “Projecte de reforma i adequació d’una edificació existent per a Pavelló esportiu – 2a. Fase:
  Data: Acord de Junta de Govern Local de 4 de maig de 2011 actuant per delegació atorgada per acord plenari adoptat en sessió extraordinària de 19 d’abril de 2011.
  Contractista: Unió Temporal d’empeses “ARCADI PLA, S.L.” i “CONTRATAS Y OBRAS EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.”, anomenada “U.T.E. PAVELLÓ ESPORTIU A VILAFANT”, amb C.I.F. núm. U55105225
  Import d’adjudicació: Nou-cents setanta-sis mil cinc-cents quaranta euros amb onze cèntims d’euro (976.540,11 €), més la quantitat de cent setanta-cinc mil set-cents setanta-set euros amb vint-i-dos cèntims d’euro (175.777,22 €) en concepte d’IVA.
 • Acord de la Junta de Govern del 20 d'abril del 2011 d'adjudicació als senyors Eduard Escañuela Hidalgo i Francesc Perelló Brugués les dues llicències de Taxi; i al senyor Miguel Àngel Revilla Nuin la llicència de Taxi per a un vehicle adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. Els adjudicataris hauran de constituir una garantia de 600€.
 • Acord de la Junta de Govern del 15 de desembre del 2010 d'adjudicació al Sr. Joan Falgueras i Fontel contracte de redacció del projecte de "restauració del Mas de Palol Sabaldòria" per l'import de 17.946'16€.
 • Acord de la Junta de Govern del 15 de desembre del 2010 d'adjudicació a l'empresa Construccions Fusté SA el contracte d'obra per a l'execució de les obres del "Projecte de Reparació d'asfaltat de vials: Av. Gifré el Pilós, C. Bàscara i Camí del Mas Bonet" per l'import de 72.579'40€.
 • Acord de la Junta de Govern del 10 de novembre del 2010 d'adjudicació definitiva al Sr. Martí Corominas Blanch el contracte de prestació de serveis per la direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut de l'execució de les obres del "Projecte de renovació dels serveis i pavimentació de l'últim tram del C. Tramuntana a Les Forques" per l'import de 6.451'00€.
 • Acord de la Junta de Govern del 3 de novembre del 2010 d'adjudicació definitiva a l'empresa "Obres Indika SL" el contracte d'obra per a l'execució del "Projecte de renovació de serveis i pavimentació de l'últim tram del C. Tramuntana a Les Forques" per l'import de 207.183,22€.
 • Acord de la Junta de Govern de l'1 de setembre del 2010 d'adjudicació definitiva a l'empresa "Obres Indika SL" el contracte d'obra per a l'execució de les obres del Projecte de reforma de la coberta del paller del conjunt de Palol Sabaldòria per un import de 47.881'34€ (aprovat provisionalment el 28 de juliol del 2010).
 • Acord de la Junta de Govern del 14 de juliol del 2010 d'«Elevar a definitiva a favor de la societat "Obres Indika, SL", l'adjudicació provisional (23 de juny del 2010) del contracte d'obra per a l'execució de le sobres del "Projecte de Reforma de la coberta, estructura i tancament del Pavelló de Poliesports" per l'import de 498.450'57€».
 • Acord de la Junta de Govern del 10 de maig del 2010 d': «Adjudicació definitiva a l'empresa "Integral Action Local, SL" el contracte de prestació de serveis per la redacció del Mapa d'instal·lacions i equipaments esportius (MIEM) per import de 8.816€». (adjudicació provisional Junta de govern del 10.02.2010).
 • Acord de la Junta de Govern del 13 de maig del 2009 d'adjudicació definitiva de les obres dels següent projectes: (publicació 15.05.09) «Projecte de reforma de la urbanització del carrer Mare de Déu del Mont de Les Forques»: a l'empresa Obres Pirinaiques SL. (Obra finançada pel Fons Estatal d'Inversió, publicació provisional 16.04.09).
 • Acord de la Junta de Govern del 16 d'abril del 2009 d'adjudicació definitiva de les obres dels següent projectes: (publicació 17.04.09)
  • «Projecte de reparació de l'asfalt de vials, avinguda Les Mèlies - avinguda Maria Torres»: a l'empresa Construccions Fuster SA. (Obra finançada pel Fons Estatal d'Inversió, publicació provisional 25.03.09).
  • «Projecte de reforma de la urbanització dels carrers Sant Josep i Sant Narcís»: a l'empresa Obres Indika SA. (Obra finançada pel Fons Estatal d'Inversió, publicació provisional 25.03.09).
  • «L'arrendament de els instal·lacions del bar-restaurant del Complex del Pins»: a la Sra. Manoli Díaz Romero (publicació provisional 25.03.09)

 

Publicitat planejament i gestió urbanística

 

Si algun enllaç no està actiu podeu demanar-ho a serveispersones@vilafant.cat (atenció ciutadana de l'Ajuntament)

Finestreta única empresarial

La FUE  és el punt de referència únic dels emprenedors, empresaris i intermediaris en la seva relació amb l'Administració. Espai on es poden fer totes les gestions necessàries per desenvolupar l'activitat, sense importar a quina Administració hi compet.

Canal empresa de la Generalitat

Canal d'informació per a les empreses (tràmits, formularis, notícies...)

Tràmits i formularis per a les empreses

Relació de tràmits baixa tensió,  instal·lació fotovoltaica,  taller de reparació,  registre sanitari...

E-fact factura electrònica

Canal d'informació per a les empreses (tràmits, formularis, notícies...)

Guia de tràmits empresarials

Eina per conèixer els tràmits necessaris.

Portal informatiu per a entitats locals

Document Actions