Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Per Temes

Planejament i Projectes en tràmit


Projectes i planejament en tràmit vigents 2020-23


En cas de voler conèixer el Planejament i Projectes en exposició pública, cliqueu el següent enllaç
Per a més seguretat podeu consultar l'e-tauler, el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de VilafantProjecte d’Actuació Específica per a les obres de millora de la infraestructura hidràulica en sòl no urbanitzable al nucli de les Forques

Expedient núm. X2023000585 . Termini d'exposició pública:  3 de juliol de 2023

 

Projecte de reparació de les voreres per a la seguretat i accessibilitat a l’entorn dels equipaments i serveis públics

Expedient núm. X2023000893 . Termini d'exposició pública:  28 de juny de 2023

 

Projecte de reparació de les voreres dels carrers Escoles, La Vinya, Palol, Migdia, Ciutadella i Plaça dels Rajolers)

Expedient núm. X2022001501 . Termini d'exposició pública: 7 de setembre del 2022

 

Projecte executiu per la instal·lació d’una nova canonada d’abastament d’aigua potable a Palol Sabaldòria

Expedient núm. X2022001066 . Termini d'exposició pública: 7 de setembre del 2022

 

 

Projecte de delimitació de la trama urbana consolidada (TUC)

Expedient núm. . Termini d'exposició pública: 7 de març del 2022


Projecte connexió xarxa fibra òptica polígon industrial Vilafant

Expedient núm. X2021002198. 


Memòria Valorada obra drenatge Plaça de les Hores

Expedient núm. X2021002200. 


Aprovació del projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum
col·lectiu al CEIP Les Mèlies de Vilafant

Expedient núm. X2021002137. Termini d'exposició pública: 13 de gener de 2022


Supressió d'esglaons de la Plaça Major de Vilafant

Expedient núm. X2021001522. Termini d'exposició pública: 5 d'octubre 2021


Projecte simplificat per les obres de millora de la infraestructura hidràulica en sòl urbà al nucli de les Forques de Vilafant (X2021000466)


Exposició pública Obra Implantació i desplegament fibra òptica Orange (X2021000229)

 • Memòria (pdf)
 • Edicte (BOP 4 maig 2021) - Termini d'exposició pública fins l'1 de juny del 2021 inclòs.

Obra de i reparació de les veoreres del carrer Comerç, num. 13 al 27 (X2021000043)

 • Memòria (pdf)
 • Edicte publicat al BOP 25.01.2021 (Termini d'exposició pública fins el 09.03.2021)


Obra de instal·lació de l’enllumenat amb balises al tram Nord del camí de l’Arengada de Vilafant (X2020002066)


Projecte d'instal·lació de plaques fotovoltàiques d'autoconsum a l'Ajuntament (X2020001919)


Suspensió cautelar pel període d'un any de l'atorgament de llicències i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial per a la implantació de parcs i instal·lacions d’energies renovables a l’entorn dels meandres del riu Manol i a les cotes més elevades del municipi de Vilafant

 • Aprovat per Ple del 25 de novembre del 2020 (pdf certificat Ple)
 • Edicte (BOP 02.12.2020)
 • Plànol de l'àmbit de suspensió de les llicències implantació parcs i instal·lacions energies renovables (pdf)

 


Projecte de reforma de carrers de la zona sud est del Camp dels Enginyers

El termini d'exposició pública finalitza el 4 de desembre de 2020

 


Projecte de construcció d’un tram de carril bici i vorera a l’entorn del pavelló esportiu municipal

El termini d'exposició pública finalitza el 27 de novembre de 2020


Projecte de millora de la jardineria i paviments a l’entorn del pavelló esportiu municipal

El termini d'exposició pública finalitza el 27 de novembre de 2020


Projecte de Reforma de la vorera d'accés al nucli antic de Vilafant, carrer del Mas Bonet


Projecte executiu de les obres de reforma del carrer Empordà del barri de l'Arengada Nord de Vilafant

El termini d'exposició pública finalitza el 28 de setembre de 2020


Projecte de reparcel·lació de les “Closes d’en Clarà 2” de Vilafant, presentat per la societat Residencial Platja Gifreu S.L.U

El termini d'exposició pública finalitza el 28 d'agost de 2020


PROJECTE D’URBANITZACIÓ Pac-12 Closes d’en Clarà 1 de Vilafant, presentat per la societat Residencial Platja Gifreu S.L.U.

 


PROJECTE DE VORERA I SERVEIS DE L’INSTITUT I UN TRAM DEL CARRIL-BICI DEL CAMÍ DE SANTA LLOGAIA D’ÀLGUEMA A VILAFANT

El termini d'exposició pública finalitza l'1 de juliol de 2020

 


Pla especial de protecció i ordenació dels horts dels marges de la riera d'en Serra i del riu Manol

El termini d'exposició pública finalitza l'1 de juliol de 2020


MODIFICACIÓ MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE VILAFANT (Incorporació de l’àmbit del polígon del Pont del Príncep)

 


Projectes i planejament en tràmit anteriors 2013-19Projecte bàsic i executiu d'un aparcament tou i canvi d'ubicació dels jocs infantils existents situada a la parcel·la compresa entre el carrer de la devesa i el carrer dels Aiguamolls

Finalització del termini d'exposició pública, el 6 de febrer del 2020

 

Projecte de reurbanització del Carrer Orient

Finalització del termini d'exposició pública, el 3 de desembre del 2019

 


Modificació puntual núm. 18 del Pla General d’Ordenació Urbana de Vilafant (Sector SUP 3 “Indelor-Mas d’en Fonso-Canal de Rec”)

Finalització termini d'exposició pública, 6 de maig del 2019


Projecte de l’obra de conservació i manteniment de la canonada d’aigua d’un tram de l’Avinguda Maria Torres des de l’avinguda Les Mèlies fins el carrer Vilamalla

Termini exposició pública: Fins al 17 de maig de 2019:

 • Projecte (pdf)
 • Plànol de renovació del tram de la xarxa d’aigua (pdf)
 • Edicte BOP (29.02.2019 pdf)


Projecte de reforma de l'edifici del cantó del Pavelló Municipal - Coberta "Àgora"

(aprovat el 21 de desembre com a "projecte de reforma de l’edifici de la piscina municipal") (pdf), plànols (pdf)


Projecte de reforma dels carrers de l'arengada Sud. Projecte(pdf)


Projecte de millora viària dels vials laterals N-260 - Arengada


Modificació núm. 2 del Pla parcial Camps d'en Pineda de Vilafant

Exposició pública fins el 23 de març 2018:


Modificació núm. 4 del Pla parcial Camps d'en Fita de Vilafant


Aprovació del projecte d'arranjament de l'espai públic rere l'església de Sant Cebrià


Aprovació del projecte executiu de reform a de l'edifici del cau rere l'església de Sant Cebrià

 


Aprovació del projecte de carril bici del Carrer Canigó a Les Forques


Modificació puntual núm. 17

Sistema d’equipament de la rectoria, al nucli antic, la substitució del sistema 6HDP -Habitatges Dotacionals i Equipament Docent- pel sistema d’Equipament, al Camps d’en Fita i Camps d’en Pineda, i la qualificació com a sistema docent dels solars d’equipaments on s’ubica l’escola Sol i Vent i annexes". Termini d'exposició fins el 2 de gener del 2018


Modificació puntual núm. 3 Pla parcial urbanístic SUP1 núm. 3 Camps d'en Fita


Aprovació Projecte construcció voreres urbanització El Parc de Vilafant


Autorització per a usos i obres provisionals presentat per NOVA FRUTICULTURA,S.L. per a un magatzem de material agrícola


Pla especial de la nova infraestructura hidràulica entre els municipis de Vilafant i Avinyonet de Puigventós

Afegir-hi que el termini d’exposició pública finalitza el 29 de setembre de 2017


Aprovació inicial del pla especial urbanístic per a l'establiment d'una nova infraestructura d'abastament d'aigua potable entre els municipis de Vilafant i Avinyonet de Puigventós


Autorització d'usos i obres provisionals per a la instal·lació d'una pantalla acústica a l'escorxador de Fricafor


Aprovació Pla especial urbanístic de desenvolupament "Can Massanet"


Aprovació Projecte executiu de millora e l xarxa de drenatge i urbanització del C. Figueres (Fases I i II)


Aprovació de la modificació puntual núm. 16 del Pla General d'Ordenació Urbana "regulació de tanques en sòl urbà i no urbanitzable"


Aprovació de la modificació puntual núm. 15 del Pla General d'Ordenació Urbana "usos i construccions en sòl no urbanitzable"


Aprovació de la modificació puntual núm. 14 del Pla General d'Ordenació Urbana a la U.A. 4 "Carrer Empordà"

 • 2a tramitació (termini exposició finalitza el 9 de juliol 2017): edicte de rectificació (BOP i DOGC del 8 de juny 2017), modificació (pdf)
 • Exposició pública de la modificació puntual núm. 14 del PGOU relativa a la U.A.4 "Carrer Empordà" Termini d'exposició pública de l'aprovació inicial, acordada pel Ple municipal de 20 de juliol de 2016, finalitza el dia 3 d'octubre de 2016 (tenint en compte que el mes d'agost és inhàbil a aquests efectes)
 • Edictes d'aprovació inicial (DOGC núm. 7174 de 1-08-2016 i BOP núm. 146 de 2-08-2016).
 • Memòria i plànols de modificació núm. 14 del PGOU U.A.4 "C. Empordà" (pdf)

Aprovació de la modificació núm. 2 del Pla Parcial Urbanístic del Sector Sud "Samar't"


Unitat d’Actuació U.A. núm. 20 “Mas Requesens”

 • Edicte d’informació pública de sol·licitud d’una autorització d’usos i obres provisionals (BOP 5 d'abril del 2016)

Delimitació del municipi de Vilafant

 • Edicte d'aprovació inicial (BOP 29 de març 2016). Termini d'exposició pública fins el 5 de maig 2016
 • Plànols delimitadors i situacionals de Vilafant (pdf), Nucli antic (pdf), Les Forques (pdf), Camp dels Enginyers (pdf) i Pont del príncep (pdf)

Projecte de modificació del Projecte d'urbanització del SUP 1 Núm.2 "Camps d'En Pineda" per a la implantació de serveis urbanístics a la Illa B. Termini d'exposició pública: Fins al 25 de gener de 2015

 • Edicte d'aprovació inicial (BOP 24 des 2015)
 • Memòria i plànols (pdf)
 • Text refós del Projecte de modificació del Projecte d'urbanització del SUP 1 Núm.2 "Camps d'En Pineda" per a la implantació de serveis urbanístics a la Illa B. Termini d'expocisió pública: Fins al 30 de setembre de 2015.


Modificació núm. 13 Pla General de Vilafant a l'àmbit de la zona industrial de Fricafor

 • Document urbanístic de modificació (pdf)
 • Informe socioeconòmic (pdf)
 • Informe ambiental (pdf)
 • Informe de participació ciutadana (pdf)
 • Edicte aprovació inicial de modificació DOGC (2 des 2015)
 • Edicte aprovació inicial de modificació El Punt (3 des 2015)
 • Edicte aprovació inicial de modificació BOP (4 des 2015)

Anunci sobre l'aprovació inicial del Projecte executiu d'urbanització del Carrer Canigó, des del Carrer Pirineus fins el Carrer Santa Llogaia, al nucli de Les Forques de Vilafant (BOP 29 set 2015)

 • Memòria (pdf)
 • Plànols (pdf)
 • Sol·licitud d’autorització d’usos provisionals d’un viver agrícola en la finca urbana situada a l’Avinguda Maria Torres núm. 77 (BOP 14 setembre del 2015)
 • Sol·licitud d'autorització d'usos provisionals presentada per "Ribe Energy Machinery, S.L." (BOP 25 març 2015)

Modificació núm. 1 del Pla Parcial urbanístic "Samar't"

 • Edicte sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent al municipi de Vilafant, Modificació núm. 1 del Pla parcial urbanístic del sector Sud Samar't (DOGC 1 desembre 2015)
 • Edicte d'aprovació inicial del Projecte de modificació núm. 1 del Pla parcial urbanístic del sector SUD Samar't (BOP 27 gener 2015) (DOGC 26 de gener 2015)
 • Memòria (pdf)

 • Modificació puntual del Pla de millora urbana de la U.A. 11 “Mas Bellmunt”


Projecte de reparcel·lació del sector Sud Samar't de Vilafant


Pla especial Pont del Príncep 1 i 2 (UA 15 - UA 16) de Vilafant


Projecte d'urbanització del Sector SUD Samar't de Vilafant

 • Edicte d'aprovació inicial (DOGC 13.03.2013)
 • Memòria, plànols, amidaments, estudi de seguretat, març 2013 (pdf)

Pla parcial urbanístic del Sector SUD Samar't de Vilafant

 • Aprovació inicial per Junta de Govern local el 22 de febrer del 2012 (edicte en pdf)
 • Edicte aprovat a la Junta de Govern local del 13 de febrer del 2013 publicat al Bop del 18.02.213 i al DOGC del 19.02.2013
 • Memòria i plànols (pdf)

Reparcel·lació pla parcial del Sector Polieports SUP1

 • Aprovació inicial aprovat per la Junta de Govern local el 26 de setembre del 2012: edicte
 • Memòria i plànols
 • Edicte de rectificació de l'acord d''aprovació definitiva d'un projecte de reparcel·lació (BOP 22 d'octubre del 2013)

Activitat exercida per l’empresa FRICAFOR, S.L. al municipi de Vilafant


Sol·licitud d'autorització d'usos provisionals presentada per "Mas Galceran". al municipi de Vilafant

Document Actions